Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен

942

1.Наменованието на глава втора от Наредбата вместо „Условия за разрешаване разкопаване на благоустроени площи” да има следното наименование:

„ УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ  НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

2. В чл.2, ал.2 вместо чл.193 от ЗУТ, се заменя с 192 – 194 от ЗУТ и същата придобива следния вид:

„ (2) Право да се прокарат нови водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи през имоти общинска собственост се учредява със заповед на Кмета на Общината на основание чл.192-194 от ЗУТ.”

 

3. В чл.4 думите „Разрешение за строеж” се заменят със „Заповед по чл.2, ал.2” и придобива следния вид:

„Чл.4. Заповед по чл.2, ал.2 за нови участъци от съответната мрежа, които не са били включени в плана по чл. 3 поради несвоевременно заявяване на инвеститора, не се издават. Забраната е валидна до края на календарната година, за която е изготвен планът.”

 

4. В чл.5 думите „Разрешение за строеж” се заменят със „Заповед по чл.2, ал.2” и придобива следния вид:

„ чл.5. Заповед по чл.2, ал.2 за нови участъци от съответната мрежа, които не са били включени в плана по чл. 3 поради несвоевременно заявяване от страна на възложителя, не се издават, освен в случаите за обекти, които не са включени в годишния план, но имат валидно сключени договори за строителството на съответния обект с фиксирани срокове за изграждане.”

 

5. В чл.7, ал.1 отпадат думите „отклонения, извършването на преустройство и планови ремонти на съществуващите” и придобива следния вид:

„ чл.7 (1) В случаи на бедствия, аварии, катастрофи, както и при извършването на аварийни ремонти на съществуващите водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабди­телни и далекосъобщителни мрежи и техните отклонения, при които е наложително прокопаване на общински пътища и улици, пътна инфраструктура и озеленени площи, строителството може да се извършва само след задължително уведомяване на общинската администрация и внасяне на гаранция в размер, определен по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящата наредба.”

 

6. В чл.7, ал.2 думата „разрешаване”  се заменя с думата „разрешение” и придобива следния вид:

„чл.7 (2) Извън работно време, в неработни и в празнични дни се уведомява дежурния в Общината, като разрешение при започване на строителните работи не се изисква. Дежурният вписва уведомлението в дневник за резултатите от дежурството по Общински съвет за сигурност и в първия работен ден уведомява Директора на дирекция „СТИКР“. На следващия работен ден в Общината се представя график за възстановяване на пътната и тротоарна настилка или озеленена площ и се внася гаранция в размер, определен по реда на чл. 9, ал. 3 от настоящата наредба.”

7.  В чл.9, ал.1 думата „електронни”  се заменя с думата „далекосъобщителни” и придобива следния вид:

„чл.9 (1) Възложителите, в чиято полза са издадени разрешения за строеж на водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения, извършват за своя сметка, в срокове, определени в договора по чл.6, ал.1 от наредбата, пълното възстановявате на всички елементи на увредената от тях общинска инфраструктура (пътни настилки, тротоари, фасади, зелени площи, паркова мебел, осветление и други елементи на общинската инфраструктура).”

 

8. В чл.9, ал.6 думите „приключване на строителството”  се заменя с думите „при въвеждане в експлоатация на строежа” и придобива следния вид:

„ (6) Гаранцията се освобождава до 30 (тридесет) процента остатък при въвеждане в експлоатация на строежа и напълно - при изтичане на съответните гаранционни срокове. За освобождаване на гаранцията за обекти от І до ІІІ категория съгласно чл. 137 от ЗУТ, възложителят задължително представя и доклад от консултант по чл. 166 от ЗУТ в областта на строителството за вида, обема и качеството на извършените възстановителни работи и съответствието им с технологичните изисквания за изпълнението им, както и гаранционните изисквания за всеки вид от тях. Остатъкът от депозита се връща след представяне на протокол за качеството на извършените възстановителни работи, съставен от длъжностно лице, определено от кмета на Община Плевен. За обектите от ІV и V категория съгласно чл. 137 от ЗУТ качеството на възстановителните работи се удостоверява с протокол, съставен от длъжностно лице, определено от Кмета на Община Плевен.

 

9. В чл.9, ал.9 думата „инвеститора”  се заменя с думата „възложителя” и придобива следния вид:

„(9) В предвидения гаранционен срок всички възникнали дефекти по възстановителните работи се отстраняват от възложителя незабавно, в срок, посочен от Общината. При закъснение или при отказ да се извърши отстраняването на констатираните недостатъци на възстановителните работи в обема на гаранционната отговорност, Общината има право, след предварително писмено уведомление, да пристъпи към отстраняването им за сметка на възложителя.

 

10. В чл.13, ал.1 се допълват в съдържанието на регистъра договора по чл.9, ал.2 и се внася уточнение за констативния протокол, който отразява състоянието на строителната площадка, като текста придобива следния вид:

„Чл. 13. (1) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, договор по чл.9, ал.2, договор за гаранционно поддържане и констативен протокол за състоянието на строителната площадка (уличните платна, настилки, тротоари зелени площи, трайна растителност, осветление и др.) преди откриването й, график за започване и завършване на строителните работи, съгласуван с Община Плевен, ОД на МВР - КАТ и проект за временна организация на движението, съгласуван с Община Плевен, ОД на МВР - КАТ и със съответните транспортни дружества, ако строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт.

Графикът за изпълнение на СМР се предоставя при съставяне на протокола за откриване на строителна площадка.”

 

11. В чл.19, т.1 думите „за това” се заменят с думите „деня на започване на изкопните работи” и целия текст придобива следния вид:

„1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за деня на започване на изкопните работи Община Плевен и без за това да са издадени разрешителни по реда на чл. 2, чл. 6 и чл. 7 от наредбата;”

 

12. В чл.20, т.1 думите „за това” се заменят с думите „деня на започване на изкопните работи” и целия текст придобива следния вид:

„1. възложител на СМР, за които не е подадено уведомление за деня на започване на изкопните работи.”

 

13. Създават се нови §2 и §3 от Преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:

„§2. Срокът по чл.2, ал.1 от Наредбата за 2017 г. е 31.01.2017 г.

  §3. Срокът по чл.3, ал.1 от Наредбата за 2017 г. е 28.02.2017 г.”

 

14. Сегашните §2, §3 и §4 от Преходни и заключителни разпоредби  се преномерират съответно на §4, §5 и §6.

Файлове:

Справка2.doc Справка2.doc