Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

875

1. Във връзка с изменение на нормативни актове – приемане на Закон за културното наследство, се налага прецизиране на текста на чл.8, ал.3, както следва:

„(3) Върху територии и поземлени имоти с историческо значение и такива, попадащи под разпоредбите на Закона за културното наследство /ЗКН/, преместваеми обекти и съоръжения се разполагат с изрично решение на Общинския съвет. Върху имоти – недвижима културна ценност, в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване реда на чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗКН.”

            2. в чл.16, ал.1, текстът в скоби е прецизиран, като изречение второ има следната редакция:

„В летните градини се допуска поставяне на леки слънцезащитни устройства (чадъри и конзолни сенници). Заверено копие от схемата за разполагане е част от Разрешението за поставяне”

            3. С изменението на чл.16, ал.2 и ал.4 от Наредбата отпада необходимостта от документална проверка на подадените документи от Дирекция „Икономическо развитие”, което налага отмяна на чл.13, ал.3 от наредбата, като ал.4 и ал.5 се преномерират съответно на ал.3 и ал.4.

            4. На мястото на отпадналата ал.5 на чл.16 от Наредбата на основание Решение №456/25.10.2016 г. на Административен съд – Плевен, се добавя нова ал.5, със следното съдържание:

„(5) Не се допуска промяна на нива и наклони на уличните и тротоарните настилки, прилежащи към преместваемите обекти, оформянето на площадки върху тях, изграждането на стъпала или поставянето на подиуми.  Допуска се по изключение поставяне на подиуми за срока на ползване на терените, на които са поставени маси със столове пред заведенията за обществено хранене и развлечение при наклон на терена 5% и при по-голям, след Решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).”

Файлове:

Справка.doc Справка.doc