Справка за постъпилите предложения по повод публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен на Общински съвет - Плевен

1067

 

  1. Създава се нова „Глава пета а” с наименование „Пътни превозни средства с животинска тяга” със следното съдържание:

„Чл.22а. Водачите на превозни средства със животинска тяга могат да се движат по пътищата на Община Плевен, само с пътни превозни средства /ППС с животинска тяга, оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по тази Наредба.

Раздел І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

Чл.22б. Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни да оборудват ППС, както следва:

  1. Да осигурят оборудване съгласно изискванията на чл.15 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата.
  2. Дървената част на ППС да бъде боядисана в жълт цвят.
  3. На двете страни на каруцата и задната част на ППС да бъдат изписани наименованието на населеното място по местоживеене на собственика и регистрационен номер от регистър на ППС с животинска тяга по чл.22г.
  4. Поставено зад животното платнище за животински отпадъци.

 

Чл.22в. (1) Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни в едномесечен срок след придобиване на ППС с животинска тяга да го представят за извършване на регистрация в кметството по местоживеене.

      (2) При продажба или бракуване на ППС с животинска тяга собствениците са длъжни в тридневен срок да декларират тези обстоятелства в кметството по местоживеене.

 

Раздел ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл.22г. (1) Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират от кметовете на кметства или кметските наместници в населените места на територията на Община Плевен.

      (2) кметовете на кметства или кметските наместници създават и поддържат регистър на ППС с животинска тяга на територията на населеното място.

      (3) Регистърът съдържа пореден номер на ППС, трите имена на собственика, ЕГН, постоянен адрес, вид на превозното средство, вид на животинската тяга, дата на първоначална регистрация. В регистъра се отразяват и промените в регистрацията на ППС. След извършване на регистрацията се издава талон на ППС по утвърден от Кмета на Общината образец.

      (4) Регистърът по ал. 3 се актуализира текущо от кмета на кметството / кметския наместник на населеното място или определено от него със заповед длъжностно лице. Копие от Регистъра се изпраща в края на всяко тримесечие в съответното РУП, обслужващо населеното място.

 

Чл.22д. (1) Ежегодно във всяко населено място на територията на Община Плевен се извършва преглед на ППС с животинска тяга, за установяване на съответствията с изискванията от Комисия, определена са заповед на кмета на кметството. Заповедта се обявява на информационното табло на кметството и други подходящи места 14 дни преди прегледа.

      (2) По преценка на кмета на кметството / кметския наместник преглед може да се извършва и повече от веднъж годишно.

      (3) Всеки извършен преглед по ал.1 и ал.2 се отразява на гърба на регистрационния талон чрез записване на датата на преглед и подпис на председателя на комисията, извършила прегледа.

 

Чл.22г. Кметовете на кметства могат със заповед да определят маршрути за движение на ППС с животинска тяга в регулация и в землищата на населените места, както и да забраняват преминаването по определени улици, площади, обществени терени, полски и горски пътища.”

 

  1. В глава шестаОграничения на движението на превозни средства”, в чл.23 се променят букви Е и Ж със следното съдържание:

Е. 1. Движението на ППС с животинска тяга през тъмната част на денонощието в регулацията и землищата на населените места, както следва:

- от 01.04. до 01.09. от 21.00. до 7.00 часа;

-  от 01.09. до 31.03. – от 19.00 до 8.00 часа;

      2. Движението на ППС с животинска тяга, управлявани от лица под 18г. възраст и лица в нетрезво състояние.

Ж. Движението на ППС с животинска тяга без регистрационен номер и талон.