Програми

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА

1535

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА     ВЪВЕДЕНИЕ             Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 година…

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

1569

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година

1984

ВЪВЕДЕНИЕ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Плевен предложения…

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.

1376

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г. Програмата за развитие на туризма на територията на община Плевен е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, на базата…