Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година

2169

ВЪВЕДЕНИЕ

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Плевен предложения за дейността им през 2016 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Плевен.

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни средища, реализиращи културната идентичност на Община Плевен.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните дейности.

Българските читалища като предвестници на гражданското общество са  културни институции със специфична функция за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, както и социални и информационни центрове за разпространение на знания, култура и духовност. Предизвикателствата пред читалищата ги превръщат  в многоцелеви средища, а завоюваната позиция за работа в подкрепа на общността  през годините е спечелила доверието на хората.  Новата обща културна стратегия на България и Европейският съюз изискват нов манталитет и отговорности от страна на читалищата към обществото, а също и от страна на държавата към тях.  


Раздел I. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ

На територията на Община Плевен е изградена мрежа от общо 35 читалища. 33 читалища са субсидираните с държавна субсидия за 2015г. с обща сума от 707 880лв, а останалите 2 новосъздадени читалища работят до момента без да са получили държавна субсидия. Тази сума се получава за 102 бройки субсидирана численост, 3 от които се отделят за Регионален експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – Плевен.

Разпределението на субсидиите за читалищата стават при строго спазване на Закона за народните читалища и изработените от Министерство на културата и съгласуван с Министерство на финансите  и НСОРБ “Критерии за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност”. Тези критерии за да бъдат адаптирани към местните условия и съобразени със спецификата на функциониране на читалищата в нашата община изключително ползотворно е партньорството между Община Плевен, Общинския читалищен съюз и РЕКИЦ – Плевен.   

В  читалищата на територията на Община Плевен членуват  3 190 души. Съществуват 142 постоянно действащи художествени колективи с 5 130 самодейци с над 420 читалищни, общински, национални и международни изяви за година.

Сформирани са 113 школи по изкуствата, клубове, кръжоци с над 2 500 участници в тях. Библиотечният фонд на читалищата е 492 208 единици. Набавените книги за 2015г. са над 3 000 библиотечни единици.

Проблемът със собствеността на читалищата е решен по следния начин:

Безвъзмездно е отстъпено правото на ползване на сгради за читалищата от Община Плевен, както следва: 16 читалища имат договор сключен през 2007г. със срок от 10 години, 2 читалища от 2008г., 3 читалища от 2009г., 1 читалище от 2011г., 1 читалище от 2012г. и 10 читалища от 2014г. Сградата на читалище “Съгласие 1869” не е общинска собственост, новосъздадените читалища “Тракия - 2013” и “Култура – 2014” до момента нямат отстъпено право на ползване на сгради общинска собственост в които да развиват своята дейност. Читалище „Пробуда – 1990” – Плевен все още не се е преместило в сградата при бл.113 в к-с „Дружба”, съгласно Решение №1208/25.09.2014г., а читалище “Слънце 1927” – с. Ралево все още няма договор и там предстои да бъде решен проблема със сградата им.  

Модернизирането и укрепване на плевенските читалища се базира на няколко общи принципа, присъщи на читалището  като структура, а именно:

- Ефективност - насърчаване на развитието на читалищата, основаваща се на ясни цели и анализи, оценка на постигнатите резултати и корекции при допуснати слабости.
- Отчетност - системна отчетност и публичност.
- Партньорство - широко участие на различен тип партньори.
- Ефикасност – поддържане на добро съотношение между използваните ресурси   и получени резултати.
- Прозрачност и откритост

Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в общината би довел до следния извод: читалищата са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Всички те се очертават вече не само като културни центрове, а и такива на гражданското общество.

Не малък дял от всички културни мероприятия са реализирани с участието на читалищата на територията на Община Плевен. Нещо повече – по всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и европейското членство на страната ни, водещите читалища на Община Плевен вече работят и имат конкретни достижения:

  • Съхраняване на националните традиции и идентичност като най-важно изискване на националната ни културна политика, която читалищата развиват масово, разнообразно и на все по-високо равнище;
  • Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активизират гражданското общество, опитвайки се да работят по най-актуалните обществени проблеми, например социално-икономическите. Реализират се читалищни проекти, свързани с безработните, възрастните хора, хората в неравностойно положение, етническите малцинства и др.

Раздел II.   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛИ И         ПРИОРИТЕТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Утвърждаване на читалищата на територията на Община Плевен като необходими и функционални културно-просветни средища с активни информационни, социални и граждански функции.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Закон за народните читалища
  2. Закон за културното наследство
  3. Закон за закрила и развитие на културата
  4. Закон за юридическите лица с нестопанска цел
  5. Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
  6. Закон за обществените библиотеки
  7. Закон за авторското право и сродните им права
  8. Кодекс на труда

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Осигуряване на подкрепа за читалищата на територията на Община Плевен за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с новите предизвикателства пред българското общество и придаващи съвременна визия на читалищната дейност.
Приоритет 1: Подкрепа на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство.

Приоритет 2: Промяна облика на читалищата в съответствие с новите реалности.


Раздел III. МОДЕРНИЗИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА КАТО САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА В РАЙОНА-ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.

Цели:
1. Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност, в това число и с малцинствените групи, хора с физически увреждания и др.
2.Разширяване влиянието на читалищата върху цялата гама от обществени изяви на територията на района.
3.Осъвременяване на културните и социални дейности.
4. Работа по проекти, с цел задоволяване на реалните обществени потребности.
5.Съхраняване и развитие на националните традиции и обичаи.
6. Популяризиране дейността на читалището чрез рекламни дейности и др.

Задачи:
1. Използване  на информационните технологии и достъпа до Интернет в организацията на работа на читалището.
2. Проучване, кандидатстване и работа по проекти.
3. Постигане на конкретни практически и приложими резултати.
4. Координация и партньорство във взаимоотношенията и дейностите между читалище, общественост и власт.
5. Поддържане на културното равнище на общността с различни изяви – професионални и любителски.
6. Укрепване на читалищата като местни институции с обществени функции.

Действия:
1. Проучване на потребностите и интересите на гражданите. 
2. Търсене на партньори и съмишленици.
3. Предлагане на нови услуги и продукти.
4. Участие на читалищните групи, формации, клубове и индивидуални изпълнители в различни изяви.
5. Организиране на изложби, творчески и тематични вечери, срещи-разговори, концерти, благотворителни изяви. 
6. Организиране на културни празници в читалището на районно и градско ниво.
7. Изготвяне на проектен фиш  от всяко читалище за кандидатстване 
пред Министерство на културата за допълваща субсидия  / за ремонт, компютърна техника или художествено- творческа дейност / .
8. Активизиране на диалога с Общината и с други културни и образователни институти и неправителствени организации за реализиране на съвместни програми и проекти и постигане на общи цели.
                                  

Раздел IV. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  В ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ПОЛЕЗЕН ПАРТНЬОР И ЕФЕКТИВЕН УЧАСТНИК В ПРОЦЕСИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН


ЦЕЛИ:
1. Подпомагане на културното, образователното и просветно развитие на населението на Община Плевен
2. Предлагане на равен и бърз  достъп до най-необходимата на гражданите информация и разширяване на предлаганите услуги.
3. Работа за всестранното библиотечно, библиографско и информационно осигуряване чрез използване възможностите на мрежовата информация и предоставения публичен достъп до Интернет.

ЗАДАЧИ:
1. Събиране, разкриване и съхраняване на българската книжовност, на световната мисъл и култура.
2. Превръщане на библиотеките в специфична среда, благоприятна за развитие на всеки. 
3. Утвърждаване на библиотеките сред професионалните среди и местната общност като необходима институция за разпространение на знания, създадена и развивана в полза на обществото.

ДЕЙСТВИЯ:
1.      Привличане на нови читатели.
2.      Активно участие в проекти за развитие на отделни библиотечни дейности пред фондове, фондации, програми и др.
3.      Сътрудничество с други библиотечни организации.
4.      Изграждане на традиционните и автоматизиране информационно-търсещи системи – каталози, картотеки.
5.      Обогатяване на библиотечните колекции в съответствие с читателските търсения чрез осигуряване на финансирането за комплектуване на нови разнообразни библиотечни документи.
6.      Активно привличане на дарения от книги, периодични издания и други с цел  нарастване и обогатяване на библиотечния фонд.

            

Раздел V. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ,  ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА В ДУХА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО


ЦЕЛИ:
1. Възвръщане авторитета и доверието в читалищните образователни услуги:
- школи по изкуствата, включващи индивидуално обучение в различни музикални класове: пиано, китара, цигулка, акордеон,ударни инструменти, флейта, солфеж 
- школи по езиково обучение 
- школи по спортни танци
- школи по изобразително изкуство
2. Разширяване  на художествено - творческото направление, представено чрез профил : музика, танц, театър, литература, изобразително изкуство и участие на любителски колективи в различни  международни и национални фестивали, конкурси и прегледи като: Международен фолклорен фестивал  -"Велико Търново", Фолклорен фестивал "Песни и танци без граници",  събора в Копривщица.  и др.
3. Организиране и провеждане от читалищата в Плевен международни и национални фестивали и конкурси като: Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово”, Национален летен фестивал на школите по изкуства при народните читалища и домове за работа с деца, Национални музикални конкурси, Национален конкурс по спортни танци, Национален литературен конкурс  и др.


ЗАДАЧИ:
1.      Отчитане и коригиране влиянието на отрицателното въздействие на социалната среда чрез конкретни дейности: здравни лектории, беседи и разговори по теми, вълнуващи подрастващите.
2.      Развиване на богата и модерна материално-техническа база.
3.      Отчитане потребностите, интересите и възможностите на различни групи деца.
4.      Поддържане на високо ниво на обучение и възпитание, като дейностите да не повтарят процеса на базовата подготовка.
5.      Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал.
6.      Повишаване на квалификацията и уменията на кадрите в читалищата за работа в съвременните условия.

 

ДЕЙСТВИЯ:
1. Издигане  качеството на обучение във всяко едно направление.
2. Диференциация  на  обучението по посока на желания и възможности на читалището.
3. Участие в образователни проекти, съобразени с възможностите на читалището.
4. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на работната среда.
Плевенските читалища са партньор на общината, но и на държавата, защото изпълняват и националната културна политика. Те имат принос в развитието на гражданското общество, в динамиката на местните процеси и активно работят за постигане на общите цели на територията на Община Плевен.

Раздел VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОГРАМАТА
Община Плевен финансово подпомага част от дейностите, предложени от читалищата и систематизирани в Раздел VIII в общ размер на  15 000лв. 
Средствата се предоставят след приемането на тази програма от Общински съвет-Плевен и се разпределят от Комисията, която е разпределяла държавната субсидия, на база утвърдена Методика за разпределение на общинската субсидия за календарната година от Кмета на Община Плевен.
Субсидията от общинския бюджет  ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между кмета на Община Плевен и съответното читалище, съгласно чл. 26а, ал.3 от ЗНЧ. 


Раздел VII.  СРОК, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


1. Срок за изпълнение на програмата
Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната 2016 г.
2. Отчет за изпълнение на Програмата
Председателите на  читалищата представят в срок до 31.03.2017г. пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклади за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2016 г.

3. Контрол по изпълнение на Програмата

Контролът по изпълнение на Програмата се осъществява от Общинския съвет.

Обобщения доклад за изпълнение на Програмата за читалищна дейност се внася от Кмета на Община Плевен на следващото заседание на Общински съвет – Плевен за обсъждане и приемане. На това заседание могат да присъстват  и представителите на народните читалища – вносители на докладите.

Раздел VIII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейност

Месец

Организатори

Презентация на тема здравеопазване с ученици от ОУ „Д-р П. Берон”

януари

НЧ „Ракитин-1969”

Тематична вечер:160 години от рождението на Стоян Михайловски, виден български писател, общественик и политик

януари

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Честване на Бабин ден

януари

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Цветан Спасов-1959”, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново,

НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Слънсе1927” с. Ралево, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуждане-1897” с. Пелишат, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене,

НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица,

НЧ „Наука-2000” с. Ласкар,

НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци,

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

15 годишнина от създаване на читалището

януари

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново

Часове на приказката - драматизации

януари

НЧ „Извор-1959”

НЧ”Хр.Ботев-1959”

Пресъздаване на обичая „Бразая”

януари

НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица

Здравни беседи с Клуба на инвалида и Клуба на пенсионера в квартал „Юнско въстание”

януари

НЧ „Извор-1959”

Вечер, посветена на Волфганг Амадеус Моцарт по повод 260 години от рождението му

февруари

НЧ „Съгласие 1869”

„Риголето” от Верди, концертно изпълнение на „Оркестра Симфоника” съвместно с НМА „Панчо Владигеров”

февруари

НЧ „Съгласие 1869”

Концерт по случай Деня на лозаря

февруари

НЧ „Ракитин-1969”

„Младост върни се” - концерт

февруари

НЧ „Цветан Спасов-1959”

Спектакъл на ТФ „Авантюра”- честване на деня на влюбените

февруари

НЧ „Развитие-1998”

Честване на Трифон Зарезан – концертни програми

февруари

НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Слънце1927” с. Ралево, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуждане-1897” с. Пелишат, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Наука-2000” с. Ласкар, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Пробуждане 1907” с.Тученица, НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

„Ти ни трябваш и  днес, Апостоле” – викторина

февруари

НЧ „Извор-1959”

Конкурс за рисунка: „Моята представа за Апостола”

февруари

НЧ „Пробуда-1990”

Работилница за мартеници

февруари

НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Слънсе1927” с. Ралево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица, „Пробуда 1927” с. Буковлък

Концерт по-случай Деня на любителското творчество

февруари

Читалищата

Среща-разговор с писателя Христо Стоянов

февруари

НЧ „Искра1912” с. Гривица

Отбелязване Деня на самодееца – 1 март

март

НЧ „Култура-2014” и др.

„Приказка за балета” спектакъл на Балетната школа

март

НЧ „Съгласие 1869”

Детски празник „Добре дошла, Бабо Марта”

март

НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Просвета-97” с. Радишево

 

НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка „Пробуда 1927” с. Буковлък

„Завръщане към подвига” – конкурс-рецитал по случай 3-ти март

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

Пролетен бал на цветята – Школа по спортни танци и деца от ЦДГ №18 Дружба

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

„Възкресението на един народ” – Поетичен рецитал и концерт на Духовия оркестър при читалището

март

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново,

 

Тържество по случай Празника на жената

март

НЧ „Ракитин-1969”, НЧ „Извор-1959”, НЧ „Развитие-1998”, НЧ „ Просвета-1907” с. Бръшляница, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „ХР. Ботев-1925” с. Беглеж, НЧ „Слънсе1927” с. Ралево, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуждане-1897” с. Пелишат, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1997” с. Дисевица, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Наука-2000” с. Ласкар, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново, НЧ „Пробуждане 1907” с. Тученица

„Детство мое” – изложба-конкурс на рисунки и фотографии на Школата по изобразително изкуство, съвместно с Чешкия културен център

март

НЧ „Христо Ботев-1959”

Среща-разговор с Д-р Георги Андреев

март

НЧ „Искра1912” с. Гривица

Благотворителен концерт за Благовещение, съвместно с женско дружество „Развитие” Плевен

март

НЧ „Пробуда-1990”

Отбелязване на Деня на Тракия и Одринската епопея-26 март. Празник на читалището

март

НЧ „Тракия-2013”

Премиера на литературния сборник”Смяна”

март

Община Плевен,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Празници на буквите за първокласници

март

НЧ „ЛИК-1959”

Пролетни детски тържества

март

НЧ „ЛИК-1959”

Великденски концерт

април

Община Плевен,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Развитие-1998”

Великденска работилница „Да нашарим яйцата”

април

„Пробуда 1927” с. Буковлък

Народен обичай Лазаруване

април

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Слънце1927” с. Ралево, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуждане 1907” с. Тученица,  „Хр. Ботев-27” с. Коиловци

„Възпоменание и почит към легендарния национален герой и борец за правда и свобода” – годишнина от рождението на Капитан Петко Войвода

април

НЧ „Тракия-2013”

„Априлското въстание в художествената литература” – изложба на книги, издавани от края на 19 век до наши дни

април

НЧ „Съгласие 1869”

150 години от рождението на Пенчо Славейков – разговор за личната ни гражданска позиция днес, предизвикано от неговия стих „…Така стои в закона ни отколен: да дигне слово, който е в света от волята на царя недоволен”

април

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Честване на детската книга и запознаване на деца с работата на библиотеката към читалището

април

НЧ „Ракитин-1969”,

НЧ „Извор-1959”, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуда 1927” с. Мечка, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Ден на хумора и шегата – самодейци от театрална формация „Експрес”

април

НЧ „Извор-1959”

Детски празник „В света на приказките”

април

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Концерти по случай -Деня на Земята

април

НЧ „Извор-1959”, НЧ „ Просвета-1907” с. Бръшляница, НЧ „ХР. Ботев-1925” с. Беглеж

Великденска работилница „Да нашарим яйцата заедно”

април

НЧ „Извор-1959”, НЧ „Христо Ботев-1959” ,НЧ „Парашкев Цветков-2003”,

НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Цветан Спасов-1959”, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Пробуждане-1897” с. Пелишат, НЧ „Наука-2000” с. Ласкар

„Четящите хора разказват” – среща-разговор по случай международния ден на книгата и ден на библиотекаря

април

НЧ „Христо Ботев-1959”

Международен ден на ромите

април

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

Пролетен конкурс „Гозбите на баба”

април

НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци

Участие на ФА „Мизия” в предаване на телевизия „Скат” – „От българско по-българско”

април

НЧ „Съгласие 1869”

„Да преоткрием Великдена с добро”- концерти,

изложби и конкурси

май

НЧ”Хр.Ботев-1959” Плевен,НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Честване на Гергьовден – 6 май

май

НЧ „Култура-2014”, НЧ „Хр. Ботев” с. Коиловци

Концерт „Гергьовско настроение” – Оркестър „Славяново”

май

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Тържествен концерт по случай 24 май

май

НЧ”Хр.Ботев-1959”, НЧ „Ракитин-1969”,НЧ „Развитие-1998”, НЧ „Извор-1959”, НЧ „ Просвета-1907” с. Бръшляница, НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Цветан Спасов-1959”, НЧ „Хр. Ботев-1925” с. Беглеж, НЧ„Слънце1927” с. Ралево, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуждане-1897” с. Пелишат, НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

Честване 141 г. от рождението на Парашкев Цветков

май

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Изложба на Колектива по художествен текстил и битова тъкан „Неувяхваща хубост”

май

НЧ „Извор-1959”

Участие в традиционния Тракийски събор в църквата „Св. Св. Константин и Елена” – гр. Одрин

май

НЧ „Тракия-2013”

Детски шоу програми по случай завършване на учебната година и 1-ви юни

май

НЧ „Извор-1959”,

НЧ”Хр. Ботев-1959”

НЧ „Развитие-1998”,

НЧ „Просвета-97” с. Радишево, „Пробуждане 1907” с. Тученица, „Пробуда-1927” с. Буковлък, НЧ „Култура-2014”, НЧ „Хр. Ботев” с. Коиловци

Крайгодишни училищни празненства

май

НЧ „ЛИК-1959”

„Да минем всички под дъгата” – празник на децата от художествените колективи

юни

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Никола Ракитин и читалище „Съгласие” – вечер и рецитал по повод 130 години от рождението на Ракитин

юни

НЧ „Съгласие 1869”

Фестивал „Традицията среща бъдещето”

юни

НЧ „Просвета-1923” с. Ясен

Участие на ФА „Мизия” в Международен фолклорен фестивал „Танците на Паралия”

юни

НЧ „Съгласие 1869”

Честване 90-годишен юбилей на читалището

юни

НЧ „Христо Ботев1927-” с. Бохот

„Тоз, който падне в бой за свобода – той не умира” 140 години от смъртта на Христо Ботев

юни

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Празник на с. Буковлък – Спасов ден

юни

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък,

Конкурс за рисунка на асфалт „Рисувай с усмивка”

юни

НЧ „Извор-1959”,

НЧ „Парашкев Цветков-2003”

Национален фестивал „Мизия танцува” – 2 юли

юли

НЧ „Култура-2014”

Участие на формация „Фолк Денс Българи” в международен фолклорен фестивал в гр. Охрид

юли

НЧ „Ракитин-1969”

„Здравей наше лято” – лятна читалня

юли

НЧ „Извор-1959”

Летен празник на с. Брестовец под наслов „Среща на родовете”

юли

НЧ „Наука1927” с. Брестовец

Лятна детска академия

юли-август

НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък

Летен празник на с. Тученица

август

НЧ „Пробуждане 1907” с. Тученица

Отбелязване на годишнина от Илинденско-Преображенско въстание

август

НЧ „Тракия 2013”

Творческа вечер за Дора Габе и Ран Босилек по случай 130 години от рождението им

септември

НЧ „Съгласие 1869”

Участие на ФА „Мизия” в Международен фестивал „Плажовете на Италия” с участие на клуб „Кайлъка” при ФА „Мизия”

септември

НЧ „Съгласие 1869”

Презентация с ученици по случай Деня на Независимостта на България

септември

НЧ „Ракитин-1969”

„Да пребъде” поетично-музикален спектакъл

септември

НЧ „Цветан Спасов-1959”

Изложба гоблени на Тотка Велева – р-л на колектива по худ. текстил

септември

НЧ „Извор-1959”

Концерт 42 години от обявяването на Славяново за град

септември

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Втори национален фестивал на алтернативното кино”Събрали са се, набрали…”

октомври

НЧ „Христо Ботев-1959”

Откриване на читалищната учебна година с демонстрационни концерти

октомври

НЧ”Хр.Ботев -1959”             НЧ „Ракитин-1969”,

НЧ „Развитие-1998”

Юбилейно честване за Нестор Марков, основател на читалище „Съгласие”, посветен деец и общественик, по случай 180 години от рождението му и отбелязване на Международния ден на възрастните хора – 1 октомври

октомври

НЧ „Съгласие 1869”

Празнично веселие „Народните хора на духовия оркестър” – по случай Световен ден на музиката

октомври

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

„Хоризонти на песента” музикален преглед от различни жанрове

октомври

НЧ „Цветан Спасов-1959”

Концерт на Хора на учителките”Емилия Бачева”

октомври

НЧ „Извор-1959”

Среща на наследниците на 17-те родове, основали селището

октомври

НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово

Ден на християнското семейство

октомври

НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

165 години от рождението на Мелвил Дюи, американски библиотековед, разработил Десетичната класификационна система. Читалищната библиотека е първа на Балкански полуостров, която я въвежда в своята дейност

 

НЧ „Съгласие 1869”

„Будителите” – спектакъла „Раждане на писмеността, хартията и печата”

ноември

НЧ „Цветан Спасов-1959”

НЧ”Хр.Ботев-1959”

Тържество по случай Деня на народните будители

ноември

НЧ „Ракитин-1969”, НЧ „Извор-1959”, НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Развитие-1998”, НЧ „ Просвета-1907” с. Бръшляница, НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново, НЧ „Слънсе1927” с. Ралево, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Пробуда 1927” с. Буковлък

Честване 116 години от основаване на читалище „Климент Браницки-1900” гр. Славяново

ноември

НЧ „Кл. Браницки-1900” гр. Славяново

Празник на възрожденската и патриотична песен

декември

НЧ „Цветан Спасов-1959”

„Моя страна, моя България” IV фестивал с песните на Емил Димитров

декември

НЧ „Цветан Спасов-1959”

Литературен конкурс „Плевен в миналото и днес-свобода, право или привилегия”

декември

НЧ „Извор-1959”

Детски конкурс за най-оригинална коледна картичка „Моя бяла Коледа”

декември

НЧ „Извор-1959”

НЧ „П. Хилендарски-2001” гр. Славяново

Честване на 90 години от основаване на читалище с. Върбица

декември

НЧ „Изгрев 1926” с. Върбица

40 години читалищна певческа група

декември

НЧ „Изгрев-1929” с. Опанец

Коледни училищни тържества

декември

НЧ „ЛИК-1959”

„Коледари” – ритуално обхождане по домовете, ритуала „Кукери”

декември

НЧ „Хр. Ботев 27” с. Коиловци

Тържествен коледен концерт

декември

Община Плевен, НЧ „Ракитин-1969”, НЧ „Парашкев Цветков-2003”, НЧ „Развитие-1998”НЧ „Наука1927” с. Брестовец, НЧ „Слънсе1927” с. Ралево, НЧ „Просвета-97” с. Радишево, НЧ „Бъдеще-1927” с. Тодорово, НЧ „Асен Златаров-1939” с. Къшин, НЧ „Пробуждане-1897” с. Пелишат, НЧ „Херион 1926” с. Горталово, НЧ „Наука-2000” с. Ласкар, НЧ „Хр. Ботев-27” с. Коиловци, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928” с. Търнене, НЧ „Пробуда-1927” с. Буковлък, НЧ „Пробуждане 1907” с. Тученица