ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

2197

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.
по Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.