Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.

1805

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.Програмата за развитие на туризма на територията на община Плевен е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, на базата на общинския план за развитие и съобразно местните туристически ресурси. Програмата се изпълнява с активното участие на водещи организации в сферата на туризма, бизнеса и НПО. Основна роля при изпълнението на програмата играе Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Плевен с участието и на заинтересовани страни и доброволци.

Във връзка с разпоредбите на Чл. 11.,ал. 2 от Закона за туризма, Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.Средствата за развитието на туризма в Община Плевен се набират с решение на общинския съвет от:

1. Туристически данък, събран на територията на общината, заплатен за нощувка в местата за настаняване към 31.12.2013г. общо: 42 685 лв

Туродни - 42 632

Българи – 23 696

Чужденци – 4 147

Заложени по план приходи от ТД 2013г.: Изпълнение 2013г.:

60000 лв - приход 42 685 лв – приходи - 71,14 %

10000 лв - разход 5 741 лв – разходи - 57,41 %Постъпила такса от заверяване на регистри за настанени туристи в местата за настаняване на територията на Община Плевен – 828 лв.

Таксата от заверяване на регистри за настанени туристи е до м. септември.

На 26.03.2013г. е обнародван нов Закон за Туризма. На основание чл. 116, ал. 4 от същия е издадена Наредба № 17 на Общински съвет Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен с която се отменя досега съществуващия текст „Заверка на дневници (регистри) за реализирани нощувки.2. Събрани такси за категоризиране на туристически обекти за 2013г.:

Постъпила такса от категоризиране на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване – 6755 лв

Постъпила такса от отразяване в Националния туристически регистър на променените обстоятелства в категоризирани туристически обекти /заведения за хранене и развлечения – 4050 лв

Постъпила такса от Заявления на туристически обекти /заведения за хранене и развлечения/ с направен отказ 385 лв

Таксите от категоризиране на туристически обекти са общо: 10 805 лвСредствата набрани от Туристически данък, такси от категоризиране на туристически обекти и такси от заверяване на регистри за настанени туристи в Община Плевен към 31.12.2013г.

общо : 54 703лвНастанени туристи /български и чуждестранни граждани / и реализирани нощувки за периода 2006-2013г.

 

 

 

 

Година


 
Българи


 
Чужденци


 
Туродни


 
2006
 
28 177
 
4 758
 
51 999
 
2007
 
31 681
 
6 054
 
60 257
 
2008
 
32 850
 
5 725
 
62 251
 
2009
 
24 590
 
4 178
 
42 109
 
2010
 
22 210
 
3 672
 
40 297
 
2011
 
24 472
 
4 409
 
44 031
 
2012
 
21 962
 
4 521
 
52 233
 
2013
 
23 696
 
4 147
 
42 632
 

Данните са от предоставени справки на местата за настаняване.

.

Разходи на средства събрани за развитие на туризма за 2013г.:

Участие в туристически борси и изложения:

1. Международна туристическа Борса –“Ваканция Експо“ – София 2013 г. по покана на (МИЕТ).

2. 10-то Международно туристическо изложение „Културен туризъм” - 457 лвПубликации реклама в медиини издания:

1. Списание “Туризъм и отдих” публикация с каре. - 504 лв

2. Изработване на каталог “Плевен-Бизнес и туризъм”- 2013

1000 бр. - 4 800 лв

Разходи за други дейности:

1. Изработване на комплект с рекламни материали за Община Плевен:

Дипляни – 1500 бр. - 936 лв

разход общо: 6 697 лвПрез 2013г. са проведени мероприятия за развитие на туризма и промотиране на туристическите възможности на Община Плевен във всички програми за социално-икономическо развитие и културни дейности.Отчет за изпълнение на дейностите определени в Програмата за развитие на туризма в Община Плевен за 2013г.1. В туристическия сайт на Община Плевен е изградена онлайн система за измерване на потребителската удовлетвореност на туристите с цел повишаване равнището на качеството на туристическото обслужване.2. Към днешна дата са проследени всички изменения в законовата база, касаещи туризма и неговото развитие. Във връзка с изменение и допълнение на ЗМДТ (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2011 г., в сила от 01.01.2011г. с Туристически данък се облагат нощувките в туристическите обекти /местата за настаняване/. На 26.03.2013г. е обнародван нов Закон за Туризма. На основание чл. 116, ал. 4 от същия е издадена Наредба № 17 на Общински съвет Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен с която се отменя досега съществуващия текст „Заверка на дневници (регистри) за реализирани нощувки.3. Процесът за оценяване на туристическата инфраструктура в общината е постоянен. На тази база се планира и изпълнява доразвиване, поддържане и ремонт, където е необходимо. Ремонт и модернизиране на поддържащата инфраструктура до туристическите обекти. Наличието на модерна и добре развита инфраструктура е необходимо условие за привличането на инвеститори в сферата на туризма, от една страна, а от друга за увеличаването на броя на посетителите.4. Зелените площи се опазват, почистват и развиват. Провеждат се ежегодно кампании за поддържане и опазване чистотата на Община Плевен, включително и всички туристически обекти, както и за съхраняване привлекателността на природните туристически ресурси и повишаване привлекателността на антропогенните туристически ресурси, като се предоставя информация за медиите относно районите, в които се извършват дейности за поддържане и опазване на чистотата и фирмите упражняващи тази дейност. Включване в инициативата „ Да изчистим България за един ден” на 20 Април 2013г.5. Поставени са табла с имената на туристическите забележителности, маркировки, знаци и табели на английски език на ключови и подходящи места, улесняващи българските и чуждестранни туристи.6. Създаване на проектна готовност (изготвяне на проекти в работна фаза) по приоритетни проекти в сферата на туризма и разработване и реализиране на проекти, подпомагащи устойчивото развитие на туризма на територията на община Плевен. Кандидатстване за външно финансиране пред национални и международни донори /финансиращи организации/.ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕЗ 2014 г.-Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”, Община Плевен, „Тролейбусен транспорт” ЕООД Плевен, Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритет 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града”. Общ бюджет-23322246 лв.

Резултати:

1.Реализирани комплексни мерки за развитие на интегриран модел на масовия градски обществен транспорт в град Плевен.

2.Изпълнени 7 компоненти: - въвеждане на система за управление на транспорта и интелигентна система за управление на трафика; изграждане на ново тролейбусно депо; ремонт и разширяване на въздушната контактна мрежа – 6,5 км.; ремонт на спирки; изграждане на 9,5 км. мрежа от велоалеи; разработване пакет от стратегически управленски документи.

3.Подобрено състояние на инфраструктурата на масовия градски обществен транспорт.

4.Повишено качество на обществената услуга – превоз на пътници.

5.Намалени вредни емисии.

6.Подобрени параметри на околната среда.-Проект „Поддържане и почистване на площи и терени” – първи и втори етап, Община Плевен, Национална програма „Неотложни аварийни работи при зимни условия” на Агенцията по заетост към Министерството на труда и социалната политика. Общ бюджет 41168лв.

Резултати:

1.Разкрити временни работни места от 12.08.2013 г. до 30.12.2013 г.– за 5 месеца, 4 часа дневно.

2.Наети 40 безработни лица, като работници за извършване на ремонт и поддръжка на общинска собственост, почистване на нерегламентирани сметища.

3.Осигурени по-високи доходи и по-добро качество на живот.

4.Намалена безработица и повишено ниво на заетост в Община Плевен.

5.Намален натиск на местния трудов пазар.-Проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен”, Община Плевен, Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема „Зелена и достъпна градска среда”. Общ бюджет- 4911841 лв.

Резултати:

1.Ремонт на част от централната пешеходна зона на град Плевен:

-пл. „Възраждане”

-отсечката на ул.„Васил Левски”, от площада, между улиците „Цар Симеон” и „Бъкстон”.

2.Ремонт на ВиК-мрежа в участъка между улиците „Цар Симеон” и „Бъкстон”.

3.Реконструкция на Главен градски фонтан

4.Подобрена градска среда.

5.Подобрени условия за отдих и развлечение на гражданите.

6.Подобрени параметри на околната среда.-Проект „Осигуряване на временна трудова заетост на безработни лица, като градинари”

Община Плевен, Агенция по заетостта, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 1. „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването", Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, Схема „Подкрепа за заетост”. Общ бюджет- 706800 лв.

Резултати:

1.Въведени мерки за подобряване на достъпа до местния трудов пазар.

2.Разкрити 155 нови работни места за „градинари”.

4.Осигурена временна трудова заетост – 12 месеца, 8 ч. дневно, за безработни лица в трудоспособна възраст.

5.Подобрени доходи на лица в неравностойно социално положение.

6.Намалена безработица и повишена трудова заетост на лица в неравностойно социално положение на територията на Община Плевен.

7.Повишени доходи и подобрено качество на живот на гражданите.Проект „Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г.”, Община Плевен, Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема „В подкрепа за следващия програмен период”.

Общ бюджет- 1348384 лв.

Резултати:

1.Изготвени работни проекти на 45 обекта в обхвата на 3-те зони за активно въздействие, в границите на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен 2013-20:

●12 сгради, вкл. изготвяне на технически паспорти, доклади за детайлно енергийно обследване, сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия и комплексни доклади за оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно Чл.142 и чл.169 от ЗУТ:

-Начално училище „Христо Ботев”

-Център за работа с деца

-ЦДГ 12 „Ралица”

-ЦДГ 2 „Юнско въстание”

-ЦДГ 8 „Щурче”

-Зала „Катя Попова

-Детска ясла „Гергана”

-Нов Комплекс за социални услуги (в сградата на бившето училище „Марин Дринов”). Разкриването на КСУ включва преместване на: Общински домашен социален патронаж Плевен, Дневен център за възрастни с увреждания от ул.”Самуил” №55, Център за социална рехабилитация и интеграция от бул. „Скобелев”№20, и разкриване на Дневен център за възрастни с физически увреждания и Център за временно настаняване.

-ЦДГ 20 „Калина

-СОДГ 11 „Теменуга”

-ОДЗ 18 „Дружба”

-ОДЗ 19 „Яница”

●8 обекта част от пешеходната зона: 1 зелена площ, 1 площадно пространство, 1 хидротехническо съоръжение и 5 спортна и детски площадки:

-Градска градина

-пл.„Стефан Стамболов”

-Водна каскада

-Нова детска площадка – в ж.к. „Мара Денчева”, между улиците „Ведрина” и „Мануш войвода”;

-Нова детска площадка – в ж.к.„Дружба”, до бл.119;

-Нова детска площадка – в ж.к.„Дружба”, до бл.319;

-Съществуващи спортна и детска площадка – между улиците „Георги Кочев”, „Гренадерска” и „Неофит Рилски”;

-Нова детска площадка – между улиците „Цар Самуил”, „Кала тепе” и „Мария Кюри”;

●18 линейни обекти улици, вкл. 1 кръстовище, и други 7 елементи на транспортната инфраструктура - 2 пътни надлеза и 5 моста на р.Тученица:

-Улица „Люлин” от К 3 до ОК 729а, между ул.„Ангел Кънчев” и бул.„Русе”.

-Улица „Ангел Кънчев” от ОК 713а до ОК 1571, между ул. „Иван Вазов” и бул.„Христо Ботев”

-Улица „Георги Бенковски” от ОК 2573 до ОК 729а, между ул.„Св. Св. Кирил и Методий” и ул.„Люлин”.

-Улица „Москва” от ОК 130, отсечката от кръстовището с ул.„Св.Климент Охридски” до кръстовището с ул.„Сергей Румянцев”

-Улица „Гургулят” от ул. Вардар до ОК 2147а, отсечката от кръстовището с ул.„Вардар” до кръстовището с ул.„Ген л-т Атанас Стефанов”

-Улица „Цар Борис III” от ОК 2276 до ОК 751, отсечката от кръстовището с ул.„Данаил Попов” и ул.„Димитър Константинов”, до пл.„Свобода”;

-Улица „Коста Хаджипакев” от ОК 622 до ОК 755, отсечката от ул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Цар Борис III”;

-Улица „Цар Симеон” между улиците „Васил Левски” и „Георги Бенковски”.

-Улица „Мур” от ОК 345б до ОК 381в, отсечката от кръстовището с ул. „Марица” до кръстовището с ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”, вкл. кръстовището с ул. „Цар Самуил” и ул. „Цар Шишман”;

-Улица „Страхил войвода” - от ОК 59 до ОК 64, ж.к. „Мара Денчева”.

-Улица „Индже войвода” от ОК 391 до ОК 61а, отсечката от кръстовището с бул.„Христо Ботев” до кръстовището с ул.„Страхил войвода”, ж.к. „Мара Денчева”.

-Улица „Ангел войвода” от ОК 64 до ОК 71, отсечката от кръстовището с ул.„Страхил войвода” до кръстовището с ул. „Генерал Столетов”, ж.к. „Мара Денчева”.

-Улица №1 между ул.„Александър Малинов” и бул.„България” пред блокове 323-324-326-328 - от ОК 367 до ОК 417, ж.к. „Дружба”.

-Улица №2 между ул.„Александър Малинов” и бул.„България” пред блокове 312-313--319-319а – от ОК 283 до ОК 430, ж.к. „Дружба”.

-Улица №3 от ул.„Александър Малинов” пред блокове 121-122-125- до кръстовище при бл. 137 – от ОК 5 ел през ОК 153 до ОК 124а, ж.к. „Дружба”.

-Пътен надлез за ж.к. „Сторгозия”, над ул.„Сторгозия”.

-Пътен надлез на бул. „Георги Кочев” над ж.п.линия София-Варна

-Улица„Вит” – от ОК 40а до ОК 150, отсечката от фирма „ИЗОБОР” до кръстовището с ул. „Втора задгарова”, Индустриална зона.

-Булевард„Георги Кочев” от ОК 151 до ОК 1657 и ОК 1658, от Надлеза до кръстовището с ул.„Гренадерска”, Индустриална зона

-Улица„Северна” от ОК 140а до ОК 118а, зад централна сграда на фирма „Сторко”, Индустриална зона.

-Пешеходно мостче между двете платна на ул.„Вардар”, откъм ул.„Гургулят”;

-Пешеходно мостче между двете платна на ул.„Вардар”, срещу Народно читалище Съгласие”;

-Пътен мост на ул.„Стоян Заимов”;

-Пешеходно мостче между двете платна на ул.„Дойран”, откъм ул.„Коста Хаджипакев”;

-Пешеходно мостче между двете платна на ул.„Дойран”, откъм ул.„Поп Богомил”;- Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”. Община Бургас„Бургасбус” ЕООД-Бургас Община Плевен

„Тролейбусен транспорт”ЕООД Плевен, Община Варна „Градски транспорт” ЕАД-Варна,

Община Стара Загора „Тролейбусни превози” ЕООД-Стара Загора. Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, Компонент 4 „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез закупуване и доставка на тролейбуси”. Общ бюджет- за Община Плевен 37 347075 лв.

Резултати:

1.Проведена обществена поръчка за избор на доставчик на тролейбуси.

2.Закупуване на 40 тролейбуса, чешко производство, марка „Шкода”, тип „соло”- несъчленени, нископодови, на самоход с двигател с вътрешно горене, за подмяна на подвижния състав на автопарка на „Тролейбусен транспорт” ЕООД Плевен.

3.Създадени предпоставки за подобряване качеството на услугите – комфорт, достъпност, сигурност, безопасност и повишена информираност, в масовия градски обществен трнспорт в Плевен.-Проект „BUMP – Планове за устойчива градска мобилност”, Бизнес-център AREA от Триест- Италия, Партньори от 9 страни-членки на ЕС, вкл. Сдружение „Клуб устойчиво развитие на гражданското общество – София 10-те най-големи общини в България. Хоризонтална програма на ЕС „Интелигентна енергия - Европа”.

Резултати:

1.Обучение в страната и чужбина на 2-ма общински експерти, работещи в сферата на транспорта.

2.Обмен на добри практики в областта на градската мобилност между представители на 9 държави-членки на ЕС.

3.Изготвяне на План за устойчива градска мобилност на Плевен.ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

-Проект „Водната каскада – красота и уникалност в центъра на град Плевен” Община Плевен. Национална кампания „За чиста околна среда 2013“ Конкурсна тема „Обичам природата – и аз участвам“ на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС. Общ бюджет- 17002 лв.

Резултати:

1.Монтирани 32 градински пейки в района на Водна каскада.

2.Монтирани 32 кошчета за отпадъци, в близост до пейките.

3.Подобрена градска среда.

4.Подобрени условия за отдих и развлечение на гражданите.-Проект „Поддържане и ремонт на общинска собственост”, Община Плевен, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” на Агенцията по заетост към Министерството на труда и социалната политика. Общ бюджет- 27 922 лв.

Резултати:

1.Обучени безработни лица за извършване на ремонт и поддръжка.

2.Разкрити временни работни места от 01.03.2013 г. до 30.11.2013 г.– за 9 месеца, 6 часа дневно.

3.Наети 13 безработни лица, като работници за извършване на ремонт и поддръжка на общинска собственост, почистване на нерегламентирани сметища.

4.Осигурени по-високи доходи и по-добро качество на живот.

5.Намалена безработица и повишено ниво на заетост в Община Плевен.

6.Намален натиск на местния трудов пазар.-Проект „Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на временна трудова заетост на безработни лица”, Община Плевен, Агенция по заетост, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 1Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие”. Общ бюджет - 2954284 лв.

Резултати:

1.Въведени мерки за подобряване на достъпа до местния трудов пазар.

2.Разкрити 565 нови работни места.

3.Обучени 565 безработни лица за професиите „озеленител” и „строител”.

4.Осигурена временна трудова заетост – 12 месеца, на наетите лица в трудоспособна възраст – озеленяване, поддръжка на пътища и обществени сгради.

5.Подобрени доходи на лица в неравностойно социално положение.

6.Намалена безработица и повишена трудова заетост на лица в неравностойно социално положение на територията на Община Плевен.

7.Повишени доходи и подобрено качество на живот на гражданите.-„Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен”, Община Плевен

Областна администрация Плевен. Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. Общ бюджет - 5047345 лв.

Резултат:

Подобряване състоянието на значими обекти от туристическата инфраструктура.

1.Ремонтирани, реставрирани и консервирани недвижими културни ценности – категория „местно” или „национално” значение: Панорама „Плевенска епопея 1877” в „Скобелев парк-музей”; Исторически каменен мост и Паметник на победата на р.Вит при с.Ясен, римска крепост „Сторгозия” в ЗМ „Кайлъка”.

2.Социализация и пълна завършеност на значими туристически атракции.

3.Повишена привлекателност на туристически обекти и разнообразени услуги за посетители.

4.Повишен посетителски поток.

5.Подобрени условия за отдих, развлечения и туризъм.

5.Стимулиран туристически сектор.

6.Насърчено развитие на местната икономика.

7.Изготвени и изпълнени 3 работни проекта.-„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен”. Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". Общ бюджет - 994284 лв.

1.Създадена нормативна база за осъществяване на планови мерки за постигане на устойчиво и интегрирано градско развитие.

2.Извършен анализ на средата.

3.Идентифицирани три типа зони за активно въздействие: със социални проблеми; с концентрация на обществено значими публични услуги и с добра икономическа перспектива.

4.Определени приоритетни обекти и проекти.

5.Изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен за периода 2014-2020 г.

От 2013 г. е започнало работно проектиране на обектите:

1.Румънски мавзолей и мемориален парк – с.Гривица.

2.Късноантична римска крепост „Сторгозия” –фаза 3

3.Осигурени средства за модернизация на сградата и прилежащото пространство на РИМ.7. Ежегодно се проследяват индикаторите на изпълнението в туризма за отчитане на тенденциите на база получени данни.

 

 

 

 

 

 

Година


 
Годишен капацитет


 
Отчетени туродни


 
Заетост %


 
2006
 
301 680
 
51 999
 
17 %
 
2007
 
377 280
 
51 229
 
14 %
 
2008
 
377 280
 
62 251
 
16 %
 
2009
 
399 310
 
42 109
 
11 %
 
2010
 
399 310
 
40 297
 
10 %
 
2011
 
345 655
 
44 031
 
13 %
 
2012
 
360 620
 
52 233
 
14 %
 
2013
 
366 825
 
42 632
 
12 %
 

Информационна справка за %-та използваемост на местата за настаняване на територията на Община Плевен за периода 2006-2013г.

В Община Плевен се провеждат ежегодно проучвания за оценка на постъпленията, като цялостно финансово изражение от различни групи туристи. От данните в отчета за посещаемост на туристическите обекти на територията на общината, през 2013г. се наблюдава намаляване в отделни обекти и увеличаване в други на постъпленията от туристите спрямо предходната година.Туристи посетили художествени галерии и музеи през 2013г.:

Военно исторически музей

„Военно- исторически музеи” - Плевен

Български граждани - 62 217

Ученици - 46 046

Чужденци - 13 427

Посетители ВИМ общо: 121 690

туристите посетили ВИМ- Плевен са 9 564 по-малко от предходната година.Регионален исторически музей

Граждани - 7 968

Ученици - 8 444

Чужденци - 432

Посетители общо: 16 844Крепост “Сторгозия

Граждани - 6 260

Ученици - 1 321

Чужденци - 69

Посетители общо: 7 650Улпия ескус

Граждани - 430

Ученици - 360

Чужденци - 90

Посетители общо: - 880

Посетители РИМ общо: 25 374

туристите посетили РИМ са с 6 606 повече от предходната година.Художествена галерия Дарение “Колекция Светлин Русев”

Граждани - 8 169

Ученици - 659

Чужденци - 800

Посетители общо: - 9 628

туристите посетили са с 2 529 повече от предходната година.Художествена галерия “Илия Бешков”

Граждани - 463

Ученици - 7 285

Чужденци - 6 613

Посетители общо: - 14 361

туристите посетили ХГ ”Илия Бешков” са с 4 508 по-малко от предходната година.Посетители на Туристически информационен център-Община Плевен през 2013 г.:

Българи - 392

Чужденци - 104

Общо - 496

 

 

 

 

  • Обслужени с телефонна информация в ОТИЦ- 147 граждани
  • Посетили Интернет страница на ОТИЦ – 16 431 граждани
  • Посетили сайт (www.bulgariainside.com)- 301 посетители разгледали Плевен
  • Участия в туристически борси и изложения - Международна туристическа борса - «Ваканция Експо» - София 2013 г., 10-то Международно изложение «Културен туризъм» в гр. Велико Търново.
  • Преиздаване на ежегодния каталог «Бизнес и туризъм - 2013» съвместно с Тур Клуб РеМарк -София
  • Публикации направени за 2013 г. в специален брой на списание «Туризъм и отдих».
  • Предоставяне и разпространение на рекламни материали за гр. Плевен на събития и форуми провеждани на територията на Общината.

 


8. През изминалата 2013г. е проведена интензивна рекламна кампания в специализирани списания за туризъм на български и чужди езици:Публикации реклама в медийни издания- Списание “Туризъм и отдих” публикация с каре.

- Изработване на каталог “Плевен-Бизнес и туризъм-2013”.

Плана на Община Плевен за продуктивна работа с медиите включва: отразяване на ежедневна текуща информация; редовни участия в пресконференции; участия на медиите в по-големи прояви и мероприятия на общината, както и на заседанията на Консултативния съвет по туризъм; редовно отразяване на събитията свързани с туризъм в Плевенските вестници, в-к. Пари и кабелна телевизия “Плевен спринт” в предаването “Отблизо” и в редица сайтове, където общината учавства с рекламни публикации безплатно: bulgariainside.com, plevenlife.com, book boutique, touristmedia.info, bulgaria. domino. bg и др.

По Проект „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен” са изработени следните рекламни материали:

- Дипляни, три вида /по една за всяка атракция/ -30000 бр.

- Плакати, три вида /по един за всяка атракция/ - 6000 бр.

- Картички тип хармоника, три вида /по една за всяка атракция/ - 30000 бр.

- Магнитни картички, три вида /по една за всяка атракция/ - 6000 бр.

- Каталог с карта – 6000 бр.

- Разделителни ленти за книга три вида /по една за всяка атракция/ - 9000 бр.

- Мултимедийни материали, три вида - 3бр.

- СД с печат, три вида / по един за всяка атракция/ - 15000 бр.

- Хартиени знаменца, три вида / по едно за всяка атракция/ - 15000 бр.

- Картонени шапки, три вида / по една за всяка атракция/ - 15000 бр.

- Видео филм за трите атракции.

- Организиране на двудневен журналистически тур с представители на национални и чуждестранни медии.9. Благодарение на активното сътрудничество на Община Плевен с туристическо сдружение „Балкания” и благодарение на Тур Клуб „РеМарк”, в резултат на съвместна работа през 2013 година бе издаден ежегодния каталог “Плевен – бизнес и туризъм 2013 на български и английски език финансиран от общината. В този каталог Община Плевен за пета поредна година направи безплатна реклама на всички средства за подслон и места за настаняване категоризирани на територията на общината.10. През 2013г. Община Плевен взе участие в трансгранична лаборатория за устойчив туризъм по проект „Трансгранично стратегическо партньорство за устойчив туризъм в Югозападния и Северозападния регион на Долен Дунав”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.11. В резултат на участието в регионални и международни национални туристически борси Община Плевен поддържа постоянно актуална информация относно туристическото предлагане в България и чужбина. През 2013г. Община Плевен със свои представители взе участие на Международна туристическа Борса –“Ваканция Експо“ – София 2013 и съвместно с Художествена галерия „Илия Бешков” в 10-то Международно туристическо изложение Културен туризъм в гр. Велико Търново, където бяха раздадени рекламни материали и информация за туристическите забележителности на територията на Община Плевен. Изготвен бе PR-материал в специален брой на списанието „Туризъм и отдих”. В изданието бяха представени най-атрактивните културно-исторически и природни забележителности на територията на общината.12. В Общински туристически информационен център се събира и поддържа актуална информация за туристическото предлагане в страната. Чрез съвместната работа на ОТИЦ-Плевен, Министерство на икономиката енергетиката и туризма и останалите ТИЦ-ове в страната сме запознати със значимите събития провеждани в сферата на туризма и Община Плевен активно участва в мероприятия с цел представяне на Плевен, като туристическа дестинация.13. Специалисти от ТИЦ Плевен следят и подават актуална информация за обновяване на web-сайта на Общински туристически информационен център – Плевен. Провеждат се учебни посещения в други райони на България, с цел събиране на актуална информация за конкурентното предлагане в страната, както и придобиване на опит от райони с подобни на Плевен дадености, които вече имат добре развит туризъм.14. 2013г. годината беше изключително пъстра и наситена с множество културни прояви. С решение №287/15.03.2001г. на Общински съвет-Плевен, 15 май е обявен за празник на града. Тържествата протичат в рамките на една седмица с участието на творчески формации от града и страната. Празниците на Плевен през месец май тази година протекоха в следния ред:

Откриване Дните на Германия в Плевен - изложба „Световното наследство на Юнеско”

- ХГ „Илия Бешков”

АРТ РОК ВЕЧЕР с участието на рок групите „Криминале”, Taking Heet” и “Noth”- Арт център

Изложба „Карикатури от и за Германия” - Арт център

Празничен парад на участници в Прегледа на ученическите самодейни състави „ПЛЕВЕН ТАНЦУВА” - пред ДКТ „Иван Радоев”

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ - пл. „Възраждане”

Концерт на Северняшки ансамбъл „Иван Вълев” - пл. „Възраждане”

Ден на отворените врати - Регионална библиотека „Хр. Смирненски”

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2013

– съвместно с чуждестранните културни институти на Полша, Чехия, Унгария, Германия, Великобритания, Македония и техните представителства в България

– РБ „Хр. Смирненски”и ХГ „Илия Бешков”

„ПЛЕВЕН ПРАЗНУВА”

С участието на: Берковската духова музика, Група „VATTICANA”, Общински хор „Гена Димитрова” – пл. „Възраждане”

велоалея – Велопоход

Интензивно ходене - спирка моста Парк „Кайлъка”

– Спортен празник

НОЩ В МУЗЕЯ „ВИНО И КУЛТУРА” – Регионален исторически музей

НОЩ В ГАЛЕРИЯТА - ХГ „Илия Бешков”

Гостуващи изложби на школи по живопис – Новосибирск, Русия и Графичната колекция от Училище по изкуствата в Словения

Откриване изложба „Плевен през погледа на художника”

Инсталация „Конник” - автор и изпълнение на проекта Любен Костов

Музикален фест - пред сградата на ХГ „Илия Бешков”

Съпътстваща програма: VІІІ-мо Международно биенале „Фодар”

Изложба графика на Веселин Дамянов – Вес

НОЩ В МУЗЕЯ - Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ”

Изложба „Уникални реликви от българското Възраждане”

Прожекция на филма „Турски гамбит”

„ЕЛАТЕ В ПЛЕВЕН” - Туристически празник

Преглед на туристически умения и сръчности за учащи, Алпиниада, Воден слалом, Спортно ориентиране - парк „Кайлъка

Национален песенен празник - Оркестрина Градска градина

16. Тържествено честване се проведе на 10 декември – Ден на признателността на гражданите на Плевен към загиналите за неговото Освобождение и 135-та годишнина от Плевенската епопея. Изнесен бе тържествен ритуал на пл.Възраждане.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ на Плевенска филхармония и Общински хор „Гена Димитрова”, солисти Елена Баръмова - сопран и Даниел Дамянов – тенор – ДКТ „Иван Радоев”

В рамките на Проект „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен” бяха организирани и проведени две възтановки : „Освобождението на Плевен” и „Един ден в римска Сторгозия”. За провеждането на възстановките са изработени сценарии, плакати и брошури, грамоти и значки.

Изпълнението на дейностите определени в Програмата за развитие на туризма през 2013г. ще съдейства за формиране на по-ясни представи и очаквания, ще стимулира съвместното обществено и частно инвестиране – една от най-важните предпоставки за устойчивото развитие на туризма на територията на Община Плевен.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Средствата за развитието на туризма в общините се набират от:

1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;

2. средствата, събрани от туристическия данък;

3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.