Програми

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 г.

1294

Приложение 1 П Р О Г Р А М А    ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2013 г.     І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имотите…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

899

ГОДИШЕН   ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. І. Приоритетни цели…