Програми

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА

4038

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2017 ГОДИНА     ВЪВЕДЕНИЕ             Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 година…

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

3312

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.