Програми

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година

3460

ВЪВЕДЕНИЕ Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Плевен предложения…

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г.

2709

Отчет за изпълнение на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен за 2013 г. Програмата за развитие на туризма на територията на община Плевен е разработена в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, на базата…

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 г.

2598

Приложение 1 П Р О Г Р А М А    ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2013 г.     І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имотите…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2026

ГОДИШЕН   ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. І. Приоритетни цели…