ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2013 г.

1675

Приложение 1

П Р О Г Р А М А 

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА  ПЛЕВЕН ПРЕЗ  2013 г.

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през 2013 г. съдържа:

  1. 1.Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
  2. 2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Плевен за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г. и е обвързана с бюджета на Община Плевен за 2013 г.

 

 

II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

 

 

по ред

 

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

 

 

А. От управление на имоти-общинска собственост

 

1.

Отдаване под наем на нежилищни имоти

690 000

2.

Отдаване под наем на жилища

340 000

3.

Приходи от паркинги

420 000

4.

Приходи от Рекламно-информационни носители /РИН/

390 000

5.

Отдаване под наем на терени

460 000

6.

Отдаване под наем на земеделска земя

440 000

7.

Концесии на нежилищни имоти

40 000

 

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

2780 000

 

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост

 

1.

Продажба на имоти-общинска собственост

 

1.1

Приходи от продажба на сгради

1 700 000

1.2

Приходи от продажба на земя

650 000

2.

Учредени вещни права

10 000

 

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

2 360 000

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ

5 140 000

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 

1.

За технически дейности (скици, удостоверения за характеристики, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.)

12000

2.

За оценки и концесионни анализи

10000

3.

За обявления

10000

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ

32000

 

 

  III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия

 

 

по ред

 

Описание на имота

 

А. Имоти, които Община Плевен има намерение да предостави под наем

1

Помещение с площ 55 кв.м. – ж.к.”Дружба” до бл.113

2

Помещение с площ 10 кв.м. – ж.к.”Дружба” до бл.113

3

Помещение с площ 50 кв.м. – ул.”Ген.Ганецки” № 48

4

Кафе-сладкарница с площ 93 кв.м. – пл. ”Възраждане” №2, приземен етаж

5

Помещение с площ 15 кв.м. – бул.”Русе” № 1, ет.4, ст.16

6

Помещение с площ 12 кв.м. – бул.”Русе” № 1, ет.1, ст.2

7

Помещение с площ 11 кв.м. (зъботехническа лаборатория) – бул.”Русе” № 1, ет.4, ст.23

8

Салон с площ 132 кв.м. – бул.”Русе” № 1, ет.5

9

Фитнес салон с площ 235 кв.м. – бул.”Русе” № 1 - маза

10

Помещение с площ 45 кв.м. – ул. ”Спортист” № 5 – адм.сграда Колодрум

11

Помещение с площ 65 кв.м. – ул. ”Спортист” № 5 – адм.сграда Колодрум

12

Помещение №2 с площ 30 кв.м. – ул. ”Спортист” № 5 – адм.сграда Колодрум

13

Помещение №3 с площ 30 кв.м. – ул. ”Спортист” № 5 – адм.сграда Колодрум

14

Кафе-аператив с площ 75 кв.м.- парк ”Кайлъка ”-кафе в летен театър, сезонно

15

Лекарски кабинет № 1 с площ 48 кв.м. – ул.”Карлово” №21, вх.В, ет.1

16

Лекарски кабинет № 2 с площ 28 кв.м. – ул.”Карлово” №21, вх.В, ет.1

17

Съблекалня с площ от 529 кв.м.- парк ”Кайлъка ”

18

Голям плувен басейн с площ 1248 кв.м.- парк ”Кайлъка ”

19

Малък плувен басейн с площ 1094 кв.м.- парк ”Кайлъка ”

20

7 бр. помещения  – Автогара-Плевен, ул. ”Иван Миндиликов” № 7

21

Помещение –лаборатория с площ 107 кв.м. - ул. ”Панега” № 28а

22

Плувен комплекс “Рай” – източна индустриална зона, гр.Плевен

23

Магазин с площ 34 кв.м. - ж.к.”Дружба” до бл.111

24

Склад в трафопост с площ 33 кв.м. – ул. ”Мара Денчева”

26

Котелно помещение  с площ 24 кв.м. - ул.Кайлъка №7

27

Каменоделско ателие с площ 58 кв.м. - парк ”Кайлъка ”

29

Магазин с площ 34 кв.м. - ул.Лозенка №9

30

Помещение с площ 240 кв.м.- ул.”Г.М.Димитров ”82а, двор №1

31

Помещение с площ 200 кв.м.- ул.”Г.М.Димитров ” №82а, двор №1

32

Помещение с площ 500 кв.м.- ул.”Г.М.Димитров ”82а, двор №1

33

Помещение с площ 200 кв.м.- ул.”Г.М.Димитров ” №82а, двор №3

34

Помещение с площ 46 кв.м.- ул. ”Сан Стефано”, бл.12, вх. Г

35

Обществена тоалетна с площ 63 кв.м. – ул.”В.Левски” № 157 (къща-музей цар Освободител)

36

Сграда за общественно обслужване с площ 117 кв.м. – Градска градина

37

Помещение с площ 70 кв.м. - ул. ”Г.С.Раковски” №23

38

Помещение с пристройка с площ 45 кв.м. - ул. ”Г.С.Раковски” №25

39

Магазин с площ 135.50 кв.м. – І-ви етаж на административна сграда в с.Дисевица

40

Магазин с площ 62.00 кв.м.– І-ви етаж на административна сграда в с.Ласкар

41

Помещение в автоспирка с площ 3.50 кв.м. – с.Опанец

42

Помещение в автоспирка с площ 18.00 кв.м. – с.Опанец

43

Магазин с площ 65.00 кв.м. – І-ви етаж на административна сграда в с.Тодорово

44

Кафе-аператив с площ с площ 52.74 кв.м.– с.Ясен

45

Ниви – землището на гр. Плевен с обща площ 33.742 дка

46

Ниви – землището на гр. Славяново с обща площ 279.63 дка

47

Ниви – землището на с. Брестовец с обща площ 13.026 дка 

48

Ниви – землището на с. Буковлък с обща площ 8.179 дка

49

Ниви – землището на с.Дисевица с обща площ 18.575 дка

50

Ниви – землището на с.Къшин с обща площ 354.996 дка

51

Ниви – землището на с.Николаево с обща площ 5.622 дка

52

Ниви – землището на с.Опанец с обща площ 39.705 дка

53

Ниви – землището на с. Радишево с обща площ 109.66 дка

54

Ниви – землището на с.Търнене с обща площ 82.423 дка

55

Ниви – землището на с. Ласкар с обща площ 267.809 дка

56

Ниви – землището на с. Мечка с обща площ 45.68 дка 

57

Ниви – землището на с. Коиловци с обща площ 78.026 дка

58

Ниви – землището на с. Бохот с обща площ 10.117 дка

59

Ниви – землището на с. Пелишат с обща площ 14.278 дка

 

Б. Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде

1

11 броя апартаменти в новопостроения жил.блок на бул. “Георги Кочев” (с/у “Технополис”)

2

13 броя гаражи в новопостроения жил.блок на бул. “Георги Кочев” (с/у “Технополис”)

3

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 275 кв.м. УПИ VІ-8158, кв. 274 по плана на гр. Плевен, бул. Хр. Ботев № 30, актуван с АОС № 31480

4

Недвижим имот, представляващ 190 кв.м. ид.ч. от застроено дворно място, съставляващо ПИ № 5130, стр.кв.116а, цялото с площ 299 кв.м. Имотът е урегулиран в УПИ V-5130 с площ 275 кв.м., по плана на град Плевен, ул. “Васил Левски” № 168/ул. “Дойран” № 53б, заедно с втория етаж от триетажна жилищна сграда построена през 1925 г. със застроена площ от 155.90 кв.м., състоящ се от: две стаи, коридор и тоалетна със застроена площ 72.16 кв.м. и 1/2 ид.ч. от прилежащ таван откъм ул. “Дойран”, гр. Плевен и две стаи, вестибюл, кухня със застроена площ 83.74 кв.м и 1/2 ид.ч. от прилежащ таван откъм ул. “Васил Левски”, и съответните общи части от сградата АОС № 36735

5

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 530 (петстотин и тридесет) кв.м. - УПИ ІХ-7626, 7628, 7629-За жилищно строителство, кв.165а по плана на град Плевен, ул. “Цар Самуил” № 141, актуван с АОС № 36723

6

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1 112 (хиляда сто и дванадесет) кв.м. - УПИ V-За жилищно строителство, кв.358 по плана на град Плевен, ул. “Родопи” №16, актуван с АОС № 36722

7

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 257 (двеста петдесет и седем) кв.м. - УПИ ХVІІ-За жилищно строителство, кв.832 по плана на град Плевен, ул. “Котел” № 13, актуван с АОС № 34040

8

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м. - УПИ ІІ-8230-За жилищно строителство, кв.433 по плана на град Плевен, ул. “Индже войвода” № 10, актуван с АОС № 37592

9

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м. - УПИ VІІ-За жилищно строителство, кв.14б по плана на град Плевен, ул. “Брацигово” № 9, актуван с АОС № 36720

10

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 406 (четиристотин и шест) кв.м. - УПИ ХХІ-983-За жилищно строителство, кв.835 по плана на град Плевен, ул. “Майска” № 21, актуван с АОС № 37473

11

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 376 (триста седемдесет и шест) кв.м. - УПИ Х-663.22-За жилищно строителство, кв.177 по плана на град Плевен, ул. “Ралица” № 6, актуван с АОС № 37527

12

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 250 (двеста и петдесет) кв.м. - УПИ ІV-За жилищно строителство, кв.355 по плана на град Плевен, ул. “Родопи”№ 5, актуван с АОС № 36889

13

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 8982 (осем хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м. - УПИ І-За хотел, кв.456 по плана на град Плевен, ул. “Марибор” № 1, актуван с АОС № 37720

14

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1456 (хиляда четиристотин и петдесет и шест) кв.м. - УПИ ІІ-За магазин, трафопост и озеленяване, кв.8 по плана на град Плевен, ул. “България” № 14, актуван с АОС № 34794

15

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв.м. - УПИ І-За обществено обслужващи дейности, магазин и ТП, кв.832 по плана на град Плевен, ул. “Котел” № 10,12, актуван с АОС № 34038

16

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 377 (триста седемдесет и седем) - УПИ V-За обществено обслужващи дейности, кв. 114 по плана на град Плевен, ул. “Тетевен” № 3 , актуван с АОС № 34999

17

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 339 (триста тридесет и девет) кв.м. -  ХІ-За обществено обслужващи дейности, кв.115а по плана на град Плевен, ул. “Дойран” №31, актуван с АОС № 36721

18

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 159 (сто петдесет и девет) кв.м. - УПИ ХVІ-За обществено обслужване, кв.22 по плана на град Плевен, ул. “Стоян Михайловски” № 136, актуван с АОС № 36742

19

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 447 (четиристотин четиридесет и седем) кв.м. - УПИ ХV-За обществено обслужване, кв.561 по плана на град Плевен, ул. “Добри Чинтулов” № 15А, актуван с АОС № 34736

20

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 528 (петстотин двадесет и осем) кв.м. – УПИ ІІ - За обществено обслужване, кв.604г по плана на град Плевен, индустриална зона, актуван с АОС № 35598

21

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 259 (двеста петдесет и девет) кв.м. - УПИ ІІІ-7769 - За жилищно строителство, кв.328 по плана на град Плевен, ул. “Мур” № 48а, актуван с АОС № 36305

22

Обществени сгради с идентификатори 56722.626.2.6, 56722.626.2.4, 56722.626.2.5 в град Плевен, парк Кайлъка, актувани с АОС № 38256

23

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 2 685 (две хиляди шестстотин осемдесет и пет) кв.м. - УПИ І - За административно търговска сграда, кв.103 по плана на град Плевен, бул. “Христо Ботев” № 162, актуван с АОС № 36986

24

Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-654.465 с площ 2806 (две хиляди осемстотин и шест) – За обществено, жилищно строителство и трафопост, кв.24 по плана на град Плевен, ул. “Ген.Тотлебен” № 33- АОС № 31292

25

Земеделска земя –имот с идентификатор № 56722.27.1 - площ 14 954 кв.м., м.Габровец, землището на гр. Плевен, актувана с АОС № 35516

26

Земеделска земя - имот с идентификатор № 56722.33.3 площ 95 917 кв.м., м.Витска ялия, землището на гр.Плевен, актуван с АОС № 35588

27

Земеделска земя –имот с идентификатор № 56722.18.26 – площ 4228 кв.м., м.Табакова чешма, актувана с АОС № 36391

28

Земеделска земя –имот с идентификатор № 56722.19.33 – площ 6182 кв.м., м.Табакова чешма, актувана с АОС № 35488

29

Земеделска земя –имот с идентификатор № 56722.22.20– площ 5401 кв.м., м.Табакова чешма, актувана с АОС № 35461

30

Земеделска земя –имот с идентификатор № 56722.23.17– площ 5084 кв.м., м.Табакова чешма, актувана с АОС № 35530

 

В. Имоти, върху които Община Плевен има намерение да учреди право на строеж

1

Учредяване право на строеж върху общински имот за изграждане на триетажен обект за обществено обслужване с РЗП – 360 кв.м. в УПИ ІІ, кв.241 по плана на град Плевен, ул. “Гренадирска”

2

Учредяване право на строеж върху общински имот за изграждане на четириетажна жилищна сграда с РЗП – 730 кв.м. в УПИ І, кв.330 по плана на град Плевен, ул. “Цар Иван Шишман” № 35

3

Учредяване право на строеж върху общински имот за изграждане на четириетажна жилищна сграда с РЗП – 472 кв.м. в УПИ ХVІІІ, кв.367 по плана на град Плевен, ул. “Парашкев Цветков”

 

Г. Имоти които общината има намерение да предостави на концесия

1

Язовири на територията на Община Плевен – 19 бр.

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен обхваща едногодишен планов период - 2013 г.

Тя се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, чл.8, ал.9от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоПо своята същност програмата е отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящата програма е приета с Решение №     /                     на Общински съвет – Плевен

 

5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2,

тел.: +359 64 800 700, факс:+359 64 84 42 30

e-mail: mayor@pleven.bg mayor@pleven.bg

web: www.pleven.bg

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

454

гр. Плевен, 18.02.2013 г.

 

ОТНОСНО:            Приемане на Програма за управление и разпореждане с

                            имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2013 г.

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

 

Р Е Ш И:

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен за 2013 г., съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящето решение.

 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по предложение с вх.№ ОбС-942/06.02.2013 г. от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен и становище на Постоянната комисия по “Общинска собственост, приватизация и концесии” от 12.02.2013 г. и на ПК по “Финанси и бюджет” от 13.02.2013 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, Протокол № 25, точка 5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

 

 

 

Г Л А С У В А Л И:

За – 24 общински съветници,

Против –2 общински съветници;

Въздържали се – 5 общински съветници.

Разпечатката от гласуването чрез компютъризираната система е неразделна част от настоящия протокол от заседанието в съответствие с чл.55, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година.