Регистър концесии

3644

І. ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ТОАЛЕТНА 

1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 212 от 15.11.2000 год.

2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-128 от 05.03.2001 год. 

3.Предмет на концесията – обект за обществено обслужване – тоалетна и заведение за хранене, находящ се в градска градина – гр. Плевен, парц.І, кв. 381. 

4. Концесионер - ЕТ “БУШЕТА-60-КРАСИМИР ДИМОВ–ИВАНОВ” , със седалище и адрес на управление в гр. София, община – Люлин, ж.к. “Люлин- 5”, бл.№ 538, вх. Б, ет.1, ап.3, представлявано от КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДИМОВ

5.Срок на концесията – 25 години 

6.Концесионно възнаграждение – 2 вноски по 925,5 $ , платими януари и юли 

7.Дата на сключване на договора – 16.03.2001 год. 


ІІ. ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ТОАЛЕТНА 

1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 211 от 15.11.2000 год.

2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-109 от 01.03.2001 год. 

3.Предмет на концесията – обект за обществено обслужване – тоалетна и заведение за хранене, находящ се в гарова градина – гр. Плевен, парц.І, кв. 267. 

4. Концесионер - ЕТ “БИАНА ПЕТРОВА – БИАНКА” , със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. “Иван Рилски”, № 1, ап.7, представлявано от БИАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

5.Срок на концесията – 25 години 

6.Концесионно възнаграждение – 1 200,5 $ , платими на 2 вноски през май и ноември 

7.Дата на сключване на договора – 16.03.2001 год.


ІІІ. Обект в СОУ “ИВАН ВАЗОВ” 

1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 272 от 13.02.2001 год. 

2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-422 от 22.06.2001 год. 

3.Предмет на концесията – обект за топли закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящ се в СОУ “Иван Вазов” – гр. Плевен, парц.ІХ, кв. 141. 

4. Концесионер - ЕТ “ЗДРАВКО БОЯДЖИЕВ” , със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ж.к.. “Дружба”, блок № 223, вх.А, ет.3, ап.9, представлявано от ЗДРАВКО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ

5.Срок на концесията – 10 години 

6.Концесионно възнаграждение – 2 вноски по 1 500,5 $ , платими през юни и декември 

7.Дата на сключване на договора – 23.07.2001 год. 


ІV.ЛЕТЕН ТЕАТЪР – ПАРК “ Кайлъка” 

1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 189 от 02.11 2000 год.

2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-318 от 27.04.2001 год. 

3.Предмет на концесията – извършване на търговска дейност в летен театър, находящ се в парк “Кайлъка” – гр. Плевен 

4. Концесионер - “ИТИ ГРУП” ООД , със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. “П.Р. Славейков”, № 11, представлявано от ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА ДЯНКОВА 

5.Срок на концесията – 15 години 

6.Концесионно възнаграждение – 2 вноски по 9 000 лв, платими през април и октомври 

7.Дата на сключване на договора – 04.05.2001 год.

8. Прекратена с Решение № 804/16.02.2006 г.
 
 

V. ОБЕКТ ЗА отдих и развлечения – парк – музей “Гривица” 

1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 173 от 30.06.2004 год.

2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-831 от 24.09.2004 год. 

3.Предмет на концесията –извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечение в парк – музей “Гривица”, находящ се в м.”Нежовец”, с. Гривица. 

4. Концесионер - “МИЛВИНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. Плевен, ул. “Жеравна” № 12, ет.3, представлявано от АНТОНИ ЦВЕТАНОВ БАНКОВ

5.Срок на концесията – 15 години 

6.Концесионно възнаграждение – 2 вноски по 900,5 лв., платими през януари и септември 

7.Дата на сключване на договора – 25.10.2004 год. 

 

VI. Водностопански обект – язовир в землището на с.Пелишат, Община Плевен

1. Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 359 от 28.11.2008 год.

2. Заповед на кмета за определяне на концесионера - № РД-10-117 от 30.01.2009 г.

3. Предмет на концесията – Водностопански обект – язовир в землището на с.Пелишат, Община Плевен. Язовир, представляващ имот № 202260 с площ 29,426 дка по плана на землището на с.Пелишат, Община Плевен в местността “Общинска мера”, с граници имот № 202240 – пасище, мера и имот № 202150 – водно течение.

4. Концесионер – “Омега – Б – Г ”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н “Подуяне”, бул.”Ботевградско шосе”,бл.3, вх.А, ап.5, представлявано от Бончо Делчев Халхулов – управител, чрез пълномощник – Иванчо Албертов Великов.

5. Срок на концесията – 15 години.

6. Концесионно възнаграждение – една вноска от 1 332,00 лв. с ДДС, платима ежегодно до 01 март за съответната календарна година.

7. Дата на сключване на договора – 05.02.2009 г.