Публични регистри

Разработен по проект "Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен", финансиран от ОП “Административен капацитет”, съфинансиран от европейския съюз чрез европейския социален фонд.

Регистър на общинската собственост

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на обществените поръчки


 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистри - архив

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламни елементи

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на концесиите

Регистър на обществените поръчки

Регистър на търговските обекти

Регистър на приватизацията

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на военните паметници на територията на Община Плевен

Регистър на даренията

Регистър на безстопанствени животни

Регистър на домашните любимци

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на културните институти

Регистър на лекарските практики

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на общинската собственост

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на разрешителни за ползване, водовземане и заустване от водни обекти, издадени от Кмета на Община Плевен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна съсобственост

Регистър на спортните клубове

Регистър на язовирите

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на издадените общи административни актове

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистър за състоянието на дърветата в гр. Плевен и необходимост от въздействие с цел обезопасяване

Регистър на недвижимите културни ценности

РЕГИСТЪР НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Регистър на техническите паспорти

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Регистър - Екология

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Плевен

Регистър на финансовите отчети

Регистри - градоустройство и строителство

Регистър за общинските предприятия