Публични регистри

Разработен по проект "Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен", финансиран от ОП “Административен капацитет”, съфинансиран от европейския съюз чрез европейския социален фонд.

Регистър на общинската собственост

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на обществените поръчки


 

Регистър концесии

218

І. ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ТОАЛЕТНА  1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 212 от 15.11.2000 год. 2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-128 от 05.03.2001 год.  3.Предмет…