Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентиф. 56722.661.9.10.40

2609

Партида В

 

№ по ред

47

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

471

дата

27.02.2013 г.

брой на ДВ

28

Дата

19.03.2013 г.

Предмет на продажба

Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентиф. 56722.661.9.10.40, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 41.78 кв. м., заедно  с 0.6099% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815.58 кв. м. и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на град Плевен.

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

бул. “Георги Кочев” № 13, вх.А

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1196

дата

28.08.2014 г.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

83

дата

07.10.2014 г.

дата на търга

03.11.2014 г.

начална цена

22 500 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1 място – Димитър Сашев Митев

предложена цена от всеки един от участниците

 Димитър Сашев Митев - 22 500 лв. без ДДС

Купувач

ДИМИТЪР САШЕВ МИТЕВ

дата на подписване на договора

26.11.2014 г.

наименование

ДИМИТЪР САШЕВ МИТЕВ

седалище

Гр. Плевен

адрес

Ул. “Огоста”, № 10, ет.1, ап.2

ЕИК

 

цена /в лева/

27 000 с ДДС

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

01.12.2014 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други