Регистър на разрешителни за ползване, водовземане и заустване от водни обекти, издадени от Кмета на Община Плевен