СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1413 / 29.03.2022г.

174

                                                      СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 № МДТ-1413 / 29.03.2022г.

 

 

 

До Християн Василев Тодоров                            за АУПВ №107-1077/02.12.2021г.

До Дилян Иванов Лазаров                                    за АУПВ №107-1100/09.12.2021г.

До Лидия Тихомирова Стефанова                       за АУПВ №107-1128/17.12.2021г.

До Камен Цанков Йоцов                                       за АУПВ №107-1151/23.12.2021г.

До Лина Галинова Славова                                   за АУПВ №107-1152/23.12.2021г.

До Лина Галинова Славова                                   за АУПВ №107-1153/23.12.2021г.

До Силвана Демирева Сидерова                           за АУПВ №107-48/19.01.2022г.

До Габриела Гениславова Павлинова                  за АУПВ №107-61/24.01.2022г.

До Мариета Николова Нешева                             за АУПВ №107-73/27.01.2022г.

До Мариета Николова Нешева                             за АУПВ №107-74/27.01.2022г.

До Мирослав Георгиев Генов                               за АУПВ №107-76/28.01.2022г.

До Бисер Берков Бочев                                          за АУПВ №107-64/25.01.2022г.

До Веселин Любомиров Ангелов                         за АУПВ №107-51/20.01.2022г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 29.03.2022г.