СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2299 / 13.07.2020г.

1392

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2299 / 13.07.2020г.

 

 

 

До Виктор Драгомиров Найденов                       за АУПВ №107-644/17.03.2020г.

До Грета Георгиева Михайлова                           за АУПВ №107-555/02.03.2020г.

До Йоана Анчева Иванова                                    за АУПВ №107-560/04.03.2020г.

До Гергана Стефанова Стоянова                          за АУПВ №107-588/09.03.2020г.

До Силвия Людмилова Духлевска                       за АУПВ №107-663/20.03.2020г.

До Велина Дани Петрова                                      за АУПВ №107-673/24.03.2020г.

До Виктория Величкова Дафинкова                    за АУПВ №107-643/17.03.2020г.

До Виктория Цветанова Цанева                           за АУПВ №107-677/25.03.2020г.

До Лиляна Константинова Печигарова-

      Николова                                                           за АУПВ №107-671/23.03.2020г.

До ГАЯ ЕООД                                                        за АУПВ №107-615/11.03.2020г.

До ФАРЕС –ФУУДС-ВАРНА ЕООД                  за АУПВ №107-626/13.03.2020г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 13.07.2020г.