СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3097 / 16.09.2020г.

1122

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3097 / 16.09.2020г.

 

 

 

До Даниела Георгиева Гарева                             за АУПВ №107-1061/29.07.2020г.

До Пламен Илиев Георгиев                                 за АУПВ №107-950/03.07.2020г.

До Пламен Илиев Георгиев                                 за АУПВ №107-951/03.07.2020г.

До Николай Павлов Ценов                                  за АУПВ №107-936/02.07.2020г.

До Николай Павлов Ценов                                  за АУПВ №107-937/02.07.2020г.

До Калин Стефанов Цветков                               за АУПВ №107-928/01.07.2020г.

До Илиян Георгиев Игнатов                                за АУПВ №107-919/30.06.2020г.

До Жени Иванова Димитрова                              за АУПВ №107-911/29.06.2020г.

До Радион Кирилов Люсков                                за АУПВ №107-878/23.06.2020г.

До Нели Стефкова Димитрова                            за АУПВ №107-894/25.06.2020г.

До Павлина Иванова Исакова                             за АУПВ №107-989/14.07.2020г.

До Пламен Трифонов Трифонов                         за АУПВ №107-990/14.07.2020г.

До Теодора Георгиева Михайлова                      за АУПВ №107-988/13.07.2020г.

До Христофор Тодоров Ганев                             за АУПВ №107-1091/03.08.2020г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова