СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-812 / 06.03.2023г.

454

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-812 / 06.03.2023г.

 

 

 

До Иван Вълчев Иванов                                        за АУПВ №107-792/08.12.2022г.

До Красимир Тончев Първанов                            за АУПВ №107-818/15.12.2022г.

До Красимир Тончев Първанов                            за АУПВ №107-819/15.12.2022г.

До Вилма Веселинова Иванова                             за АУПВ №107-14/06.01.2023г.

До Венцислав Бориславов Георгиев                     за АУПВ №107-836/22.12.2022г.

До Евгения Божинова Пейчева                              за АУПВ №107-824/19.12.2022г.

До Юлияна Петкова Тодорова                              за АУПВ №107-6/05.01.2023г.

До Юлияна Петкова Тодорова                              за АУПВ №107-7/05.01.2023г.

До Албена Николаева Георгиева                          за АУПВ №107-4/04.01.2023г.

До Цветомир Иванов Ганов                                   за АУПВ №107-16/09.01.2023г.

До Юлия Николова Митева                                   за АУПВ №107-74/24.01.2023г.

До Атанас Иванов Бадов                                        за АУПВ №107-18/10.01.2023г.

До Пламен Георгиев Гергов                                  за АУПВ №107-29/12.01.2023г.

До Пламен Георгиев Гергов                                  за АУПВ №107-30/12.01.2023г.

До Тодор Димитров Иванов                                  за АУПВ №107-39/16.01.2023г.

До Малинка Борисова Ламбова                            за АУПВ №107-46/18.01.2023г.

До Николай Иванов Иванчев                                за АУПВ №107-42/17.01.2023г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 06.03.2023г.