СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1072 /15.03.2022г.

185

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1072 /15.03.2022г.

 

 

До Мария Костадинова Спасова           за АУПВ № 107-1105/13.12.2021г.

До Йордан Георгиев Начев                    за АУПВ № 107-1120/17.12.2021г.

До Йордан Георгиев Начев                    за АУПВ № 107-1121/17.12.2021г.

До Йордан Георгиев Начев                    за АУПВ № 107-1122/17.12.2021г.

До Петя Божидарова Артарска              за АУПВ № 107-1141/21.12.2021г.

До Милена Иванова Велева                   за АУПВ № 107-1145/22.12.2021г.

До Петя Иванова Найденова                 за АУПВ № 107-1154/23.12.2021г.

До Ваня Георгиева Гатева-Йоцова       за АУПВ № 107-1155/23.12.2021г.

До Антон Илиев Босилков                    за АУПВ № 107-23/13.01.2022г.

До Антон Илиев Босилков                    за АУПВ № 107-24/13.01.2022г.

До Таня Ненова Иванова                       за АУПВ № 107-45/19.01.2022г.

До Таня Ненова Иванова                       за АУПВ № 107-46/19.01.2022г.

До Таня Ненова Иванова                       за АУПВ № 107-47/19.01.2022г.

До Анатолий Жеков Жеков                   за АУПВ № 107-65/25.01.2022г.

До Станко Данов Петров                       за АУПВ № 107-88/02.02.2022г.

До „Вани 2006“ ЕООД                           за АУПВ № 107-124/14.02.2022г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 15.03.2022г.