СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1226/05.04.2023г.

398

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1226/05.04.2023г.

 

 

До Иво Богомилов Влахов                                   за АУПВ № 98/30.01.2023г.

До Пламен Цветанов Христов                             за АУПВ № 122/06.02.2023г.

До Пламен Цветанов Христов                             за АУПВ № 123/06.02.2023г.

До Пламен Цветанов Христов                             за АУПВ № 124/06.02.2023г.

До Ивайло Росенов Иванов                                  за АУПВ № 134/08.02.2023г.

До Ивайло Росенов Иванов                                  за АУПВ № 135/08.02.2023г.

До Ивайло Росенов Иванов                                  за АУПВ № 136/08.02.2023г.

До Ивайло Калчев Иванов                                    за АУПВ № 150/14.02.2023г.

До Ивайло Калчев Иванов                                    за АУПВ № 151/14.02.2023г.

До Красимира Кънчева Кънчева                          за АУПВ № 155/15.02.2023г.

До Красимира Кънчева Кънчева                          за АУПВ № 156/15.02.2023г.

До РИСАЙКЛИНГ КЪМПАНИ ЕООД               за АУПВ № 238/24.02.2023г.

 

 

                                               

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 05.04.2023г.