СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 2629/04.08.2020г.

728

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 2629/04.08.2020г.

 

До ИНФО МП ЕООД                                          за АУПВ № 579/05.03.2020г.

До Божанка Костадинова Моневска                  за АУПВ № 585/06.03.2020г.

До Маринела Тончева Дочева                            за АУПВ № 606/10.03.2020г.

До Михаил Петков Петков                                 за АУПВ № 613/11.03.2020г.

До Правда Пъшова Генова                                 за АУПВ № 647/17.03.2020г.

До Валентин Петров Каменов                            за АУПВ № 684/30.03.2020г.

До Валентин Петров Каменов                            за АУПВ № 685/30.03.2020г.

До Пешко Павлов Димитров                              за АУПВ № 699/07.04.2020г.

До Гинка Петкова Райкова                                  за АУПВ № 708/08.04.2020г.

До Симеон Николов Гетов                                  за АУПВ № 711/09.04.2020г.

До Виктория Красимирова Русева                     за АУПВ № 715/10.04.2020г.

До Светлан Костадинов Станоев                        за АУПВ № 716/10.04.2020г.

До Бисерка Цветкова Цветкова                           за АУПВ № 832/08.06.2020г.

До Милена Стелянова Стоянова                         за АУПВ № 838/10.06.2020г.

До Емил Владимиров Илиев                                за АУПВ № 853/17.06.2020г.

До Емил Владимиров Илиев                                за АУПВ № 854/17.06.2020г.

До Самуил Искренов Михайлов                          за АУПВ № 930/01.07.2020г.

До Аспарух Захариев Асенов                               за АУПВ № 984/10.07.2020г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 04.08.2020г.