СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №МДТ- 3075/14.09.2020г.

722

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 3075/14.09.2020г.

 

До Димитрийка Георгиева Недкова                  за АУПВ № 883/23.06.2020г.

До Димитрийка Георгиева Недкова                  за АУПВ № 884/23.06.2020г.

До Димитрийка Георгиева Недкова                  за АУПВ № 885/23.06.2020г.

До Димитрийка Георгиева Недкова                  за АУПВ № 886/23.06.2020г.

До Валя Ангелова Славова                                 за АУПВ № 898/25.06.2020г.

До Красимир Трифонов Крумов                        за АУПВ № 925/30.06.2020г.

До Лазарина Тодорова Атанасова                     за АУПВ № 931/01.07.2020г.

До Лазарина Тодорова Атанасова                     за АУПВ № 932/01.07.2020г.

До Пламен Александров Данговски                  за АУПВ № 952/03.07.2020г.

До Пламен Александров Данговски                  за АУПВ № 953/03.07.2020г.

До Даниела Христова Петкова                           за АУПВ № 968/07.07.2020г.

До Динко Величков Николов                             за АУПВ № 969/07.07.2020г.

До Динко Величков Николов                             за АУПВ № 970/07.07.2020г.

До Павлина Николова Тодорова                        за АУПВ № 985/13.07.2020г.

До Никола Петров Тододров                              за АУПВ № 986/13.07.2020г.

До Гергана Илиянова Бочева                              за АУПВ № 991/14.07.2020г.

До Гергана Илиянова Бочева                              за АУПВ № 992/14.07.2020г.

До Гергана Илиянова Бочева                              за АУПВ № 993/14.07.2020г.

До Десислава Иванова Вълчанова - Цанкова    за АУПВ № 994/14.07.2020г.

До Десислава Иванова Вълчанова – Цанкова   за АУПВ № 995/14.07.2020г.

До Мая Йорданова Войкова                                за АУПВ № 1010/17.07.2020г.

До Мая Йорданова Войкова                                за АУПВ № 1011/17.07.2020г.

До Георги Димитров Георгиев                           за АУПВ № 1089/03.08.2020г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 14.09.2020г.