СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-910/14.03.2023г.

408

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК №  МДТ-910/14.03.2023г.

 

 

До Стефка Димитрова Динолова                        за АУПВ № 3/04.01.2023г.

До Христо Иванов Хаджихристов                      за АУПВ № 11/06.01.2023г.

До Христо Иванов Хаджихристов                      за АУПВ № 12/06.01.2023г.

До Христо Иванов Хаджихристов                      за АУПВ № 13/06.01.2023г.

До Любомир Иванов Монев                                за АУПВ № 23/10.01.2023г.

До Любомир Иванов Монев                                за АУПВ № 24/10.01.2023г.

До Любомир Иванов Монев                                за АУПВ № 25/10.01.2023г.

До Асен Христофоров Ванчев                             за АУПВ № 27/11.01.2023г.

До Асен Христофоров Ванчев                             за АУПВ № 28/11.01.2023г.

До Мирослава Милчева Нешкова                       за АУПВ № 34/12.01.2023г.

До Галя Венкова Лалова                                      за АУПВ № 40/16.01.2023г.

До Галя Венкова Лалова                                      за АУПВ № 41/16.01.2023г.

До Михаил Николаев Шишков                           за АУПВ № 67/20.01.2023г.

До Моника Валентинова Нинова                        за АУПВ № 73/23.01.2023г.

До Цено Кънчев Карагьозов                                за АУПВ № 84/25.01.2023г.

До БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА ЕООД               за АУПВ № 241/27.02.2023г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 14.03.2023г.