Земеделие и гори

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ”

1705

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1.  С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав, правата и задълженията на Общинско предприятие  /ОП/ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ”,…