Шум

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГР. ПЛЕВЕН

64

СЪОБЩЕНИЕ   С Решение № 619 от 29.06.2017г. Общински съвет  Плевен прие актуализация на „Стратегическа карта за шум на град Плевен”. В изпълнение разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, Община Плевен…

Стратегическа карта на шума на град Плевен и План за действие към нея

824

„СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН” И „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ” КЪМ НЕЯ В изпълнение на Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.06.2002 г., относно оценка и управление на екологичния шум и в изпълнение…