Стратегическа карта на шума на град Плевен и План за действие към нея

4824

„СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН” И „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ” КЪМ НЕЯ

Разработването на Стратегическа карта за шум на агломерация Плевен е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС)(Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005г.) и Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда.

В периода от 2011г. до 2022г., Община Плевен е разработила „Стратегическа карта за шум на град Плевен“ и актуализации към нея, приети от Общински съвет – Плевен с Решения № 344 от 29.11.2012г., № 619 от 29.06.2017г. и № 1084 от 27.10.2022г.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, стратегическите карти за шум се преразглеждат и при необходимост се актуализират и одобряват най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентния орган.

 

Стратегическата карта за шум дава пълна характеристика за акустичната среда в града, като обхваща четирите основни източника на шум в населените места – автомобилен, железопътен, въздушен транспорт и промишлен шум. За целта чрез измерване, изчисление и картотекиране на шумовите нива в околната среда се определя степента на шумовото натоварване.

Актуализирането на Стратегическата шумова карта, ще отрази актуалното състояние на акустичната среда, включително ще покаже ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация Плевен.

Актуализираната стратегическа шумова карта ще подпомогне по-доброто акустично планиране на агломерация Плевен чрез последващото актуализиране на Плана за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.

Крайната цел, която ще бъде постигната е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Стратегическата карта за шум на гр.Плевен

Карти към стратегическата карта за шум

План за действие

Приложение 1 - може да бъде изискано на място в Община Плевен

Приложение 2