Стратегическа карта на шума на град Плевен и План за действие към нея

3628

„СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН” И „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ” КЪМ НЕЯ

В изпълнение на Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.06.2002 г., относно оценка и управление на екологичния шум и в изпълнение на Закона за защита от шума в околната среда, Община Плевен разработи, а Общински съвет – Плевен прие с Решение № 344 от 29.11.2012г. “Стратегическа карта за шум на град Плевен”.

Тя дава пълна характеристика за акустичната среда в града, като обхваща четирите основни източника на шум в населените места – автомобилния, железопътния, въздушния транспорт и промишления шум. За целта чрез измерване, изчисление и картотекиране на шумовите нива в околната среда се определя степента на шумовото натоварване.

Съгласно чл.4, ал.5 от Закона за защита от шума в околната среда, стратегическите карти за шум се преразглеждат и при необходимост се актуализират и одобряват най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентния орган.

В съответствие с изискванията на чл.5, ал.6, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда, окончателния проект на актуализираната  „Стратегическа карта за шум на град Плевен” е приет от Общински съвет Плевен с Решение № 619 от 29.06.2017г.

Актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”, отразява актуалното състояние на акустичната среда, включително показва ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация Плевен.

Актуализираната стратегическа шумова карта ще подпомогне по-доброто акустично планиране на агломерация Плевен чрез последващото актуализиране на Плана за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени. Също така актуализираната стратегическа шумова карта дава един актуален поглед върху територията на агломерация Плевен по отношение на шумовото натоварване и осигурява възможността за планиране и развитие на тихите зони и жилищните комплекси за пребиваване, отдих и почивка.

Крайната цел, която ще бъде постигната е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

Стратегическата карта за шум на гр.Плевен

Карти към стратегическата карта за шум

План за действие

Приложение 1 - може да бъде изискано на място в Община Плевен

Приложение 2