Сметки на община Плевен

ОБЩИНА ПЛЕВЕН уведомява всички граждани и фирми за смяна на  обслужващата банка, считано от 04.01.2016 г.  

Банковите сметки на общината вече са в ”БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД - Офис Плевен.

БАНКА: БАКБ АД – ОФИС ПЛЕВЕН

BIC:  BGUSBGSF  -  БАНКОВ КОД  BGUS9160

 

1. НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ

Аналитична сметка Титуляр IBAN
172404113901 ОБЩИHА ПЛЕВЕH – Hабирателна сметка  BG72BGUS91603304113900
172404113902 ОБЩИHА ПЛЕВЕH – Hабирателна сметка  BG45BGUS91603304113901

 

2. БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

І. 7304 Приходи на местни бюджети – Бюджетна сметка

Аналитична сметка Титуляр IBAN
730410004113900 ОБЩИHА ПЛЕВЕH BG81BGUS91603104113900


ІІ. 7311 Местни данъци и такси

Аналитична сметка Титуляр IBAN
731110004113900
 

ОБЩИНА ПЛЕВЕH

ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ

ИПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
 

BG85BGUS91608404113900
 

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
БУЛСТАТ 000 413 974
ИНД.№ ПО ДДС BG 000 413 974
2016 ГОДИНА 

 
ВИД  КОД 
ВИД ПЛАЩАНЕ
 
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН 
(ПАТЕНТЕН) ДАНЪК
 
44 14  00
 
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 
 
44 21 00
 
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 
 
44 22 00
 
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
 
44 23 00
 
ТАКСИ  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
 
44 24 00
 
ДАНЪК ВЪРХУ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН 
 
44 25 00
 
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 
 
44 28 00
 
ДРУГИ ДАНЪЦИ 
 
44 34 00
 
ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ 
 
44 37 00
 
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ 
 
44 40 00
 
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 
 
44 41 00
 
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ 
 
44 42 00
 
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ 
 
44 43 00
 
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ 
 
44 44 00
 
ДИВИДЕНТ
 
44 48 00
 
КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ 
 
44 49 00
 
ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА 
 
44 51 00
 
ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА 
 
44 52 00
 
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
 
44 55 00
 
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ 
 
44 56 00
 
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
 
44 57 00
 
ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
44 58 00
 
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
 
44 59 00
 
ГЛОБИ, САНКЦИИ И  НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ,ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ 
 
44 65 00
 
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

/ РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗОП, ПРИХОДИ ОТ БРАК НА ДМА И МЗ /
 
44 70 00
 
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 
 
44 80 01
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
 
44 80 02
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
44 80 03
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ 
 
44 80 04
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 
44 80 05
 
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 
 
44 80 07
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
 
44 80 08
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
 
44 80 09
 
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
44 80 10
 
ТАКСИ ЗА  ГРОБНИ МЕСТА 
 
44 80 11
 
ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ 
 
закрит
 
ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 
 
44 80 13
 
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ НА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА  ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
44 80 81
 
ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ 
 
44 80 90
 
ДТ СМЕТКА КОД ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КЪМ 7304
 
44 99 44
 


ІІІ. 7443 СЕС 

Аналитична сметка
 
Титуляр
 
IBAN
 
744304113901
 
ОБЩИHА ПЛЕВЕH - СРЕДСТВА HА HФ
 
BG28BGUS91603204113900