СТРОИТЕЛСТВО И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Издаване на удостоверения по чл.54a, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

1481

Издаване на удостоверения по чл.54, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).   Виж заявление образец   Заявление образец     за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното…