Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване - пасища, мери, ливади от общински поземлен фонд за срок от една стопанска година за землища: с. Беглеж, с. Буковлък, с. Бръшляница, с. Пелишат, с. Мечка, с. Ясен

558