О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти

1001

 На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 542/30.03.2017г. на Общински съвет Плевен и Заповед №РД-10-718/25.04.2017г. на Кмета на Община Плевен

 

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

 за  отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:

     1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между №60 и №64 на ул.”Васил Левски”,  представляваща позиция 1 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на витрини и фризери за сладолед” с площ  по 1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     2. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между №60 и №64 на ул.”Васил Левски”,    представляваща позиция 2 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      3. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Найчо Цанов” и ул.”Любен Каравелов”  представляваща позиция 3 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини -  сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      4. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Найчо Цанов” и ул.”Любен Каравелов”  представляваща позиция 4 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини -  сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     5.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Найчо Цанов” и ул.”Любен Каравелов”  представляваща позиция 5 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини -  скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

    6. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Хан Крум” и ул.”Цар Калоян”  представляваща позиция 6 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини - пуканки” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

       7. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.”Хан Крум” и ул.”Цар Калоян”  представляваща позиция 7 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

    8. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК”  представляваща позиция  8 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     9. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК”  представляваща позиция  9 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

    10. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между сградите на „ЦКБ” и „ДСК”  представляваща позиция  10 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     11.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между  ул.„Коста х.Пакев” и „Цанко Церковски”  представляваща позиция  11 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

    12.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между  ул.„Коста х.Пакев” и „Цанко Церковски”  представляваща позиция  12  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

        13. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между  ул.„Коста х.Пакев” и „Цанко Церковски”  представляваща позиция  13  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

       14. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се на пл.„Свобода”  представляваща позиция  14  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     15. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се на пл.„Свобода”  представляваща позиция  15 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на машини - сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     16. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се на пл.„Свобода”  представляваща позиция  16  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  витрини и фризери за сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     17. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се на пл.„Свобода”  представляваща позиция  17  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     18. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се на пл.„Свобода”  представляваща позиция  18  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     19. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  19  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      20. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  20 от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - пуканки” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     21.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  21  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

    22.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  22  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      23.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  23  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

     24. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  24  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      25. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  25  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  колички за продажба на царевица на пара” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      26. Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  26  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - скрежина” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

      Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.

      27.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на Централна градска част на град Плевен, находяща се между ул.„Цар Симеон” и ул.”Бъкстон”  представляваща позиция  27  от  План – схема от 17.03.2017г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  машини - сладолед” с площ  по  1,00кв.м., за срок от 12/дванадесет/месеца.

        Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 54,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.                                        

        Търгът ще се проведе на  18.05.2017г. от 10:00ч. в Актовата зала на Община Плевен,  ет.1.

        Депозитът за участие в търга се внася до  17.05.2017г. вкл., по сметка на Община Плевен

IBAN :  BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна

Банка“АД,   офис Плевен.

       Тръжната документация ще се закупува от 10.05.2017г. до 16:00ч. на 16.05.2017г. вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.

       Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч. на 17.05.2017г. в център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.

 

 

 

 

 

 

Файлове:

ОБЯВА 1.doc ОБЯВА 1.doc