Обява за търгове за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за една стопанска година

1114