ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

988

В изпълнение на Заповед № РД 10-336/23.03.2020 год. на Кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от административна сграда - частна общинска собственост, представляваща две помещения с обща застроена площ 65 кв.м, с идентификатор 72566.501.101.1.2, с предназначение: самостоятелен обект за търговска дейност (магазин за хранителни стоки), разположен на първия етаж в южната част на сградата, находяща се на ул. Кирил и Методий № 2, ет.1, с. Тодорово, община Плевен (актуван с АОС № 33831/02.02.2005 г.)

            Начална месечна наемна цена на частта от имота е в размер на 110,50 /сто и десет  лева и 50 стот./ лв. (без вкл. ДДС) (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен). Върху наемната цена се начислява ДДС.

            Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Тодорово, всеки работен ден от 01.04.2020 г. до 09.04.2020 г. (вкл.) от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 14.04.2020 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът е в размер на 397,80 /триста деветдесет и седем лева и 80 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 01.04.2020 г. до 09.04.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Тръжна документация се продава от 01.04.2020 г. до 16,00 ч. на 09.04.2020 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 01.04.2020  г. до 17,00 часа на 09.04.2020 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 28.04.2020 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът е в размер на 397,80 /триста деветдесет и седем лева и 80 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 15.04.2020 г. до 23.04.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство с. Тодорово, всеки работен ден от 15.04.2020 г. до 23.04.2020 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 15.04.2020 г. до 16,00 ч. на 23.04.2020 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 15.04.2020 г. до 17,00 часа на 23.04.2020 г.

 

Файлове:

obqva-Todorovo.docx obqva-Todorovo.docx