Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 30,00кв.м. от покрива на хотел ”Сторгозия“

628

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-1336/18.08.2015г. на Кмета на Община Плевен

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 30,00кв.м. от покрива на хотел Сторгозия“ за монтиране на съоръжение за безжичен интернет, актуван с АОС № 40713, с адрес гр.Плевен, ж.к.“Сторгозия“№103, за срок от 5/пет/ години.

      Начална месечна цена 186.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 560.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.       

Търгът ще се проведе на 02.09.2015г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет.3. Тръжна документация ще се продава от 24.08.2015г. до 31.08.2015г. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.

Депозитът за участие в търга се внася до 01.09.2015г. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG 38IORT 73803338000001, BIG: IORTBGSF  ТБ „Инвестбанк” АД, клон Плевен.

      Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 01.09.2015г. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.