ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 59 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. "МАРШАЛ ТОЛБУХИН" № 5

717

В изпълнение на Заповед № РД 10-893/21.07.2020 год. на кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект за офис с идентификатор 67088.701.970.1.2, с площ 59.00 кв.м, находящ се на първи етаж в масивна двуетажна сграда, кв. 45 с административен адрес гр. Славяново, п.к. 5840, ул. Маршал Толбухин № 5, ет.1, по плана на гр. Славяново, община Плевен (актуван с АОС № 43006/29.05.2019 г.).

            Началната месечна наемна цена на имота е в размер на 135,70 /сто тридесет и пет лева и 70 стот./ лв. без вкл. ДДС (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен). Върху наемната цена се начислява ДДС.

            Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство гр. Славяново, всеки работен ден от 22.07.2020 г. до 28.07.2020 г. (вкл.) от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 29.07.2020 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът е в размер на 488,52 /четиристотин осемдесет и осем лева и 52 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 22.07.2020 г. до 28.07.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 22.07.2020 г. до 16,00 ч. на 28.07.2020 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 22.07.2020  г. до 16,30 часа на 28.07.2020 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 07.08.2020 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът е в размер на 488,52 /четиристотин осемдесет и осем лева и 52 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 30.07.2020 г. до 06.08.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство гр. Славяново, всеки работен ден от 30.07.2020 г. до 06.08.2020 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 30.07.2020 г. до 16,00 ч. на 06.08.2020 г., в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 30.07.2020 г. до 16,30 часа на 06.08.2020 г.

 

 

Файлове:

obqva-Slavqnovo.docx obqva-Slavqnovo.docx