ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕЛО БОХОТ, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

839

В изпълнение на Заповед № РД 10-1738/11.12.2019 год. на Кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - частна общинска собственост, представляващ: зъболекарски кабинет с площ 30,36 кв.м; ½ от чакалня с площ 6,30 кв.м; ½ от санитарен възел с площ 1,71 кв.м, с обща площ 38,37 кв.м, находящи се на втори етаж в Здравна служба, разположена в кв.1, парцел II, по плана на с. Бохот, община Плевен (актуван с АОС № 30570/09.10.1995 г.)

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 65,23 /шестдесет и пет лева и 23 стот./ лв. без вкл. ДДС, (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен). Върху наемната цена се начислява ДДС.

            Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Бохот, всеки работен ден от 19.12.2019 г. до 03.01.2020 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 08.01.2020 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът в размер на 234,82 /двеста тридесет и четири лева и 82 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 19.12.2019 г. до 03.01.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 19.12.2019 г. до 16,00 ч. на 03.01.2020 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.12.2019  г. до 17,00 часа на 03.01.2020 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 22.01.2020 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът в размер на 234,82 /двеста тридесет и четири лева и 82 стот./ (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 09.01.2020 г. до 17.01.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Бохот, всеки работен ден от 09.01.2020 г. до 17.01.2020 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 09.01.2020 г. до 16,00 ч. на 17.01.2020 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 09.01.2020 г. до 17,00 часа на 17.01.2020 г.

 

Файлове:

obqva-Bohot.docx obqva-Bohot.docx