ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ОБЩА ПЛОЩ 36 КВ.М, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АПТЕКА, СКЛАД, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗДРАВНА СЛУЖБА, СЕЛО КОИЛОВЦИ, ОБЩ. ПЛЕВЕН

737

В изпълнение на Заповед № РД 10-76/20.01.2020 год. на Кмета на Община Плевен,

Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - частна общинска собственост с обща площ 36.00 кв.м, представляваща: помещение за аптека с площ 20.00 кв.м; склад с площ 12.00 кв.м; санитарен възел с площ 4.00 кв.м, находящи се вляво от входа на първи етаж в Здравна служба, разположена в стр.кв.22, парцел I-363, по плана на с. Коиловци, община Плевен (актуван с АОС № 31365/29.01.1999 г.)

            Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 61,20 /шестдесет и един лева и 20 стот./ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС (съгласно Приложение № 6 към Наредба  № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен на Общински съвет – Плевен).

            Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Коиловци, всеки работен ден от 23.01.2020 г. до 29.01.2020 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

           Публичният търг ще се проведе на 31.01.2020 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Депозитът е в размер на 220,32 /двеста и двадесет лева и 32 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора),и се внася от 23.01.2020 г. до 29.01.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

              Тръжна документация се продава от 23.01.2020 г. до 16,00 ч. на 29.01.2020 г. (вкл.), в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

              Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 23.01.2020  г. до 17,00 часа на 29.01.2020 г.          

              При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 11.02.2020 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

 Депозитът е в размер на 220,32 /двеста и двадесет лева и 32 стот./ (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 03.02.2020 г. до 07.02.2020 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

 Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от кметство с. Коиловци, всеки работен ден от 03.02.2020 г. до 07.02.2020 г. (вкл.)от 9,00 до 16,00 ч.

             Тръжна документация се продава от 03.02.2020 г. до 16,00 ч. на 07.02.2020 г. (вкл.), в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 03.02.2020 г. до 17,00 часа на 07.02.2020 г.

 

Файлове:

obqva-Koilovci.docx obqva-Koilovci.docx