Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, обособено помещение за офис, находящо се в с. Ясен

742

В изпълнение на Решение № 796/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-2266/22.12.2017 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост – обособено помещение за офис с площ 5 кв.м, находящо се на I – ви етаж в двуетажна сграда – Културен дом, застроен върху 382 кв.м., в улицата от ОК 164-ОК 39 до парцел УПИ XV-275 и XVI-275, кв. 51 по плана на с. Ясен, община Плевен, (актуван с АОС № 31458/14.07.1999 г.).

Начална месечна наемна цена на имота в размер на 20,00 /двадесет лева/ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена ще се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство Ясен, всеки работен ден от 08.01.2018 г. до 16.01.2018 г., включително от 9,00 до 16,00ч.

      Публичният търг ще се проведе на 17.01.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитът в размер на 108,00 /сто и осем лева/ лв. се внася до 16.01.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация се продава от 08.01.2018 г. до 16,00 ч. на 16.01.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.01.2018  г. до 17,00 часа на 16.01.2018 г.          

       При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 30.01.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитът в размер на 108,00 /сто и осем лева/ лв. се внася до 29.01.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство Ясен, всеки работен ден от 18.01.2018 г. до 29.01.2018 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация се продава от 18.01.2018 г. до 16,00 ч. на 29.01.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 18.01.2018 г. до 17,00 часа на 29.01.2018 г.

 

 

Файлове:

obqva-Qsen.doc obqva-Qsen.doc