ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА И КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ И НАПИТКИ С ОБЩА ПЛОЩ 42 КВ.М В С. БУКОВЛЪК, ЗА СРОК ОТ 5 г.

156

В изпълнение на Заповед № РД 10-209/10.03.2022 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони за продажба и консумация на храни и напитки – (павилион № 1 /модул 1/ с площ 12 м² и павилион № 2 /модул 2  с площ 15 м² и модул 3 с площ 15 м²/ ) - общо 42 м², в ПИ 06999.501.838, кв.50б по плана на село Буковлък, общ. Плевен, по реда на чл. 56 от ЗУТ съгласно схема, съгласувана на 08.02.2022 год. от главния архитект на Община Плевен.

            Начална месечна наемна цена на частта от имота е в размер на 134,00 лв. /сто тридесет и четири лева/ без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство Буковлък, всеки работен ден от 16.03.2022 г. до 25.03.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг ще се проведе на 28.03.2022 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Тръжна документация се продава от 16.03.2022 г. до 16,00 ч. на 25.03.2022 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 483,84 лв. /четиристотин осемдесет и три лева и 84 стот./ се внася от 16.03.2022 г. до 25.03.2022 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 16.03.2022 г. до 16,00 часа на 25.03.2022 г.          

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 07.04.2022 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частта от имота да се обръщат към служителите от кметство Буковлък, всеки работен ден от 29.03.2022 г. до 06.04.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

Тръжна документация се продава от 29.03.2022 г. до 16,00 ч. на 06.04.2022 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Депозитът в размер на 483,84 лв. /четиристотин осемдесет и три лева и 84 стот./ се внася от 29.03.2022 г. до 06.04.2022 г. вкл. по сметка: IBAN: BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 29.03.2022 г. до 16,00 часа на 06.04.2022 г.          

 

Файлове:

obqva-Bukovlak.docx obqva-Bukovlak.docx