ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОНИ - 4 БР. В ГР. СЛАВЯНОВО, ЗА СРОК ОТ 5 г.

189

В изпълнение на Заповед № РД 10-1759/06.12.2022  год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти - публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – павилиони, обозначени като № 3, № 4, № 5, № 7 на схема, съгласувана на 30.11.2022 г. от главния архитект на Община Плевен, находящи се в УПИ I, кв. 67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, както следва:

 

 

Разполагане на преместваеми обекти - павилиони

Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с вкл. ДДС

1

за нехранителни стоки с размери 2.50/2.50 м – площ 6.25 м2, обозначен като № 3

10,00

36,00

2

 

за хранителни стоки с размер 5.00/2.00 – площ 10.00 м2, обозначен като № 4

16,00

57,60

3

за хранене с общ размер 11.00/3.50 м и с площ 38.50 м2 (състоящ се от 3 броя модули: модул 1 – площ 12.25 м2, модул 2 – площ 12.25 м2 и модул 3 – площ 14.00 м2), обозначен като № 5

 

123,20

 

443,52

4

за хранителни стоки с размери 4.00/3.00 м - площ 12.00 м2, обозначен като № 7

19,20

69,12

           

            Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от кметство в гр. Славяново, всеки работен ден от 08.12.2022 г. до 19.12.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 20.12.2022 г. от 10,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 08.12.2022 г. до 19.12.2022 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 08.12.2022 г. до 16,00 ч. на 19.12.2022 година. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.12.2022 г. до 16,00 часа на 19.12.2022 г.          

При липса на кандидати или на обявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 06.01.2023 г. от 10,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от кметство в гр. Славяново, всеки работен ден от 21.12.2022 г. до 05.01.2023 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 21.12.2022 г. до 05.01.2023 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 21.12.2022 г. до 16,00 ч. на 05.01.2023 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 21.12.2022 г. до 16,00 часа на 05.01.2023 г.          

 

 

Файлове:

obqva-Slavqnovo.docx obqva-Slavqnovo.docx