Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти - павилиони, находящи се в гр. Славяново

718

В изпълнение на Решение № 797/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Заповед № РД 10-2265/22.12.2017 год. на Кмета на Община Плевен,

           

              Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – павилиони, находящи се в УПИ I, кв. 67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, съгласно схема за разполагане, съгласувана от Гл. архитект на Община Плевен, както следва:

   

Местоположение на РИЕ

Начална месечна наемна цена/лв.без ДДС

Депозит за участие в търга/лв.

1

За павилион с размери 7.0/3.5 м - площ 24.50 кв.м, обозначен като № 5;

40,00

216,00

2

За павилион с размери 2.0/4.0 м - площ 8.00 кв.м, обозначен като № 6;

13,00

70,20

3

За павилион с размери 4.0/3.0 м - площ 12.00 кв.м, обозначен като № 7;

20,00

108,00

4

За павилион с размери 4.0/3.0 м - площ 12.00 кв.м, обозначен като № 14.

20,00

108,00

Върху наемната цена ще се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от кметство Славяново, всеки работен ден от 08.01.2018 г. до 16.01.2018 г., включително от 9,00 ч. до 16,00ч.

      Публичният търг ще се проведе на 17.01.2018 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

       Депозитите се внасят до 16.01.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

       Тръжна документация се продава от 08.01.2018 г. до 16,00 ч. на 16.01.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.01.2018  г. до 17,00 часа на 16.01.2018 г.          

       При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, нов търг да се проведе на 30.01.2018 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

Депозитите се внасят до 29.01.2018 г. включително по IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите от кметство Славяново, всеки работен ден от 18.01.2018 г. до 29.01.2018 г., включително от 9,00 до 16,00 ч.

       Тръжна документация се продава от 18.01.2018 г. до 16,00 ч. на 29.01.2018 г. включително, в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 36,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване на граждани - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 18.01.2018 г. до 17,00 часа на 29.01.2018 г.

 

 

Файлове:

obqva-Slavqnovo.doc obqva-Slavqnovo.doc