ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ-АПЕРИТИВ С ПЛОЩ 76,50 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЯСЕН

593

В изпълнение на Заповед № РД 10-696/22.05.2018 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-680/21.05.2018г. на Кмета на Община Плевен,

 

                                                                          Обявява

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна пристройка към Културен дом - кафе-аперитив I с площ 76,50 кв.м, находящ се в кв. 1б, по плана на село Ясен, община Плевен, (актуван с АОС № 33265/20.04.2004 г.)

Начална месечна наемна цена на имота е в размер на 175,95 /сто седемдесет и пет лева и 95 стот./ лв. без вкл. ДДС. Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Ясен, всеки работен ден от 28.05.2018 г. до 05.06.2018 г. включително от 9,00 ч. до 16,00 ч.

              Публичният търг ще се проведе на 08.06.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът в размер на 633,42 /шестотин тридесет и три лева и 42 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 28.05.2018 г. до 05.06.2018 г. включително, по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 28.05.2018 г. до 16,00 ч. на 05.06.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 28.05.2018  г. до 17,00 часа на 05.06.2018 г.          

            При липса на кандидати или на необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 20.06.2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, при същите тръжни правила.

            Депозитът в размер на 633,42 /шестотин тридесет и три лева и 42 стот./ лв., (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора), и се внася от 28.05.2018 г. до 05.06.2018 г. включително, по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите от Кметство с. Ясен, всеки работен ден от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г. включително от 9,00 до 16,00 ч.

            Тръжна документация се продава от 11.06.2018 г. до 16,00 ч. на 15.06.2018 г. включително, в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 срещу платежен документ  за закупена документация. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. с вкл. ДДС.

Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 11.06.2018 г. до 17,00 часа на 15.06.2018 г.

 

Файлове:

obqva-Qsen.docx obqva-Qsen.docx