ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА 5 БР. РИЕ /СОБСТВЕНИ/ И 2 БР. ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

264

В изпълнение на Заповед № РД 10-1758/06.12.2022  год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години: 5 (пет) бр. рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове) - собственост на Община Плевен (позиции 1, 2, 3, 4, 5) и право на разполагане на преместваеми съоръжения - 2 (два) бр. РИЕ върху части от имоти – публична и частна общинска собственост (позиции 6 и 7) всеки с размери 3.00/4.00 м и h=2,50 m и площ 12,00 м2 по  реда на чл. 57 от ЗУТ , находящи се по плана на гр. Плевен, съгласно схеми за разполагане съгласувани на 17.02.2021 г. и 30.11.2022 г. от главния архитект на Община Плевен, както следва:

 

   

 

   

 

 

           

 

 

Позиция

5 бр. РИЕ – собственост на Община Плевен и

2 бр. за разполагане на РИЕ (билборд)

с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, площ  12,00 м2/ местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с ДДС

 

 

1

 

РИЕ – собственост на Община Плевен – разположен в зелен остров срещу ОК 1 по бул. Сторгозия (трета зона) ПОС;

120,00

360,00

 

 

2

РИЕ – собственост на Община Плевен – разположен при кръстовището на бул. Русе, бул. Георги Кочев, срещу ОК ККЗ (трета зона) ПОС;

120,00

360,00

 

 

3

 РИЕ – собственост на Община Плевен -  разположен при кръгово кръстовище на ул. Дойран и ул. Васил Левски, срещу бензиностанция Шел (първа зона) ПОС;

144,00

432,00

 

 

4

РИЕ – собственост на Община Плевен – разположен в зелен остров между ул. Димитър Константинов, ул. Васил Априлов и ул. Г.С. Раковски, между ОК 2273-342-2274 (първа зона ПОС);

144,00

432,00

 

 

5

РИЕ – собственост на Община Плевен – разположен в зелената площ на бул. Хр. Ботев и ул. Хемус (трета зона) ПОС;

120,00

360,00

 

 

6

Право на поставяне на РИЕ върху част от имот – разположен при кръстовище на бул. Христо Ботев и ул. Сан Стефано, между ОК 2126-ОК-432а-ОК 432б (втора зона) ПОС;

132,00

396,00

 

 

7

Право на поставяне на РИЕ върху част от имот – разположен в УПИ I, кв. 269 в зелената площ между бул. Христо Ботев и ул. Стара планина (трета зона) – ЧОС.

120,00

360,00

 

               

           

           

            Върху наемната цена се начислява ДДС.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“ гр. Плевен, всеки работен ден от 08.12.2022 г. до 19.12.2022 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 20.12.2022 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 08.12.2022 г. до 19.12.2022 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 08.12.2022 г. до 16,00 ч. на 19.12.2022 година. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 08.12.2022 г. до 16,00 часа на 19.12.2022 г.          

При липса на кандидати или на обявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 06.01.2023 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“ гр. Плевен, всеки работен ден от 21.12.2022 г. до 05.01.2023 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 21.12.2022 г. до 05.01.2023 г. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 21.12.2022 г. до 16,00 ч. на 05.01.2023 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 21.12.2022 г. до 16,00 часа на 05.01.2023 г.          

 

 

Файлове:

obqva-RIE.docx obqva-RIE.docx