Търгове за отдаване под наем

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС, помещение за офис с площ 12.00 кв.м., находящ се в с. Радишево, община Плевен

903

В изпълнение на Заповед № РД 10-1074/02.08.2019 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-1048/29.07.2019г. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява…