Търгове за отдаване под наем

Търг за отдаване под наем на помещение и бюфет за закуски в училища

1614

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т. 1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1033/26.07.2018г. и №1034/26.07.2018г…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения

1282

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот - магазин за промишлени стоки, находящ се в с. Ясен, общ. Плевен

1072

В изпълнение на Заповед № РД 10-1034/18.07.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне…

Жилфонд - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

4399

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2  във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ-1 БРОЙ ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 13,39 КВ., С. БОХОТ

1230

В изпълнение на Заповед № РД 10-762/01.06.2018 год. на Кмета на Община Плевен,                           Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ - ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ-АПЕРИТИВ С ПЛОЩ 76,50 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЯСЕН

1441

В изпълнение на Заповед № РД 10-696/22.05.2018 год. на Вр.И.Д.Кмет на Община Плевен, съгласно Заповед № РД-10-680/21.05.2018г. на Кмета на Община Плевен,                                                                          …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 3

1252

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2,от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 1

1323

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2,от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…

Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

1395

          На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка счл. 44, ал.1,…

Публичен търг за отдаване под наем публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ от 19,08 кв. м.

1356

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2от Закона за общинската собственост,във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…