Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот в с. Буковлък– частна общинска собственост

862

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

856

          На основание чл.14,  ал.7  от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, сградата на Автогара Плевен

841

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2 , чл.79  и чл.85, ал.1, т.2…

Публичен търг за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

861

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

889

         На основание чл.14, ал.1 и ал.7 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с…

Търг за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир „Тученица - 2”

842

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал.1-4, чл. 85, ал.…

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост в с.Гривица

788

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал. 1, т. 2…

Търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - 30.09.2015

799

   На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, чл. 76, т. 1 и чл. 79, ал.…

Публичен търг с тайно наддаване - за поставяне на преместваеми обекти – рекламно – информационни елементи /РИЕ/- билбордове 13 бр. тип „Пиза”, с размери ¾ м с площ 4 кв.м; 3 бр. РИЕ /билбордове/ - собственост на Община Плевен тип „Пиза”, с размери ¾ м с п

812

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал.…

Повторен търг с тайно надаване - Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен , Бюфет за закуски в ОУ “Св.Климент Охридски” с.Буковлък

793

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.14,ал.1 и 2,чл.76,т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1545/30.07.2015г. на Общински съвет – ПлевенО Б Я В Я В А 1. Повторен търг…

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 30,00кв.м. от покрива на хотел ”Сторгозия“

794

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-1336/18.08.2015г. на Кмета…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти - гр.Славяново

787

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл. 85, ал.1, т.2…