Търгове за отдаване под наем

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 30,00кв.м. от покрива на хотел ”Сторгозия“

706

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-1336/18.08.2015г. на Кмета…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти - гр.Славяново

703

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл. 85, ал.1, т.2…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост - 18.08.2015г.

690

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.14,ал.1 и 2,чл.76,т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1545/30.07.2015г. на Общински съвет – Плевен ОБЯВЯВА 1.Търг с тайно надаване…

Търг за отдаване под наем - Язовир с.Мечка - 24.08.2015

702

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал.1-4, чл. 85, ал.…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за отдаване под наем - Сграда за търговия – магазин със застроена площ 9 кв.м., находяща се в гр.Плевен, ул.”Чаталджа”№3А, актувана с АОС №36854/31.05.2011

701

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-73/21.01.2015г. на Кмета…

Търг за отдаване под наем - рибарник, съставляващ имот № 000225 - село Николаево

749

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба…

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен

724

На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане…

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) - Землище с Мечка – 30,211дка

685

На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане…

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен - с. Ясен, с. Тученица

724

На основание  чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен за реда на придобиване, управление и разпореждане…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - имот - публична общинска собственост, находящ се на тротоарното пространство от ОК 141 до ОК 143 по плана на град Славяново

706

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2…

ТЪРГ с тайно наддаване - Помещение с площ 22.00 кв.м. в едноетажна нежилищна сграда/от задната страна/, находяща се в гр.Плевен, ж.к.”Дружба” между бл.111 и бл.119, Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гробищен

647

О Б Я В Я В А   На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.7  от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба №15 на Общински съвет Плевен, във връзка с чл.76, т.1, т.2, чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7…