Търгове за отдаване под наем

Търг с тайно надаване: Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен; Бюфет за закуски в ДФСГ “Интелект” Плевен; Бюфет за закуски в СОУ “П.Яворов” Плевен

555

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.14,ал.1 и 2,чл.76,т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1355/29.01.2015г. на Общински съвет – Плевен                                           …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под Сграда за търговия – магазин със застроена площ 9 кв.м.,2. Едноетажна сграда с пристройка със застроена площ 64 кв.м.,3. Помещение със застроена площ 55 кв.м.

602

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-73/21.01.2015г. на Кмета…

Търг за отдаване под наем - помещение за аптека с.Коиловци - 22.01.2015г.

584

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг за отдаване под наем - язовир Бохот - 4 - 23.01.2015г.

622

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 4, с площ 6,00 кв.м., находяща се на ет. 1 в Автогара – Плевен

529

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 76, т. 2 , чл. 79  и чл.…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща площ от 2,00 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, пред входа на Автогара – Плевен

533

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 76, т. 2 , чл. 79  и…

Търг за отдаване под наем - части от имоти - 13.01.2015г.

594

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от Закона местното…

Търг за отдаване под наем - помещения - 15.01.2015г.

577

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-1967/15.01.2015г. на…

Публичен търг с тайно наддаване - павилион за услуги, с площ 16 кв.м в УПИ ХV-389, кв. 1а, по плана на село Ясен

537

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - ледена пързалка с площ 15/30м в партерната част на Градската градина на град Плевен

521

        На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №1310/27.11.2014г.…

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - с. Мечка - Търгът ще се проведе на 12.12.2014г.

573

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…