Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 6,50 кв.м, находящо се в гр. Плевен, пл.“Иван Миндиликов“ №7, в сградата на Автогара – Плевен

699

     На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 76, т. 2 , чл.…

Търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - 31.03.2015г.

649

На основание чл.14, ал.1 и ал.7 във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1 и т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от…

Търг за отдаване под наем - язовир Беглеж - 27.03.2015

652

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2…

Търг за отдаване под наем - язовир Николаево - 27.03.2015

644

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2…

Търг за отдаване под наем - язовир „Тученица - 1” - 27.03.2015

670

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2…

Търг за отдаване под наем - за поставяне на 3 броя павилиони гр.Славяново - 01.04.2015г.

653

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен

638

              На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване: 1.Част от имот – частна общинска собственост представляваща терен за разполагане на павилион с площ 57.28кв.м УПИ І, кв.256; 2.Едноетажна сграда с пристройка със застроена площ 64.00 кв.м., находяща се в гр.Плевен, ул.”Г.С

670

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-175/10.02.2015г. на Кмета…

Търг с тайно надаване: Бюфет за закуски в ОУ “Н.Й.Вапцаров” Плевен; Бюфет за закуски в ДФСГ “Интелект” Плевен; Бюфет за закуски в СОУ “П.Яворов” Плевен

639

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.14,ал.1 и 2,чл.76,т.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1355/29.01.2015г. на Общински съвет – Плевен                                           …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под Сграда за търговия – магазин със застроена площ 9 кв.м.,2. Едноетажна сграда с пристройка със застроена площ 64 кв.м.,3. Помещение със застроена площ 55 кв.м.

682

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА и в изпълнение Заповед № РД-10-73/21.01.2015г. на Кмета…

Търг за отдаване под наем - помещение за аптека с.Коиловци - 22.01.2015г.

669

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг за отдаване под наем - язовир Бохот - 4 - 23.01.2015г.

708

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…