Търгове за отдаване под наем

Търга за отдаване под наем публична общинска собственост - 01.10.2014 г.

652

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС,  чл.79 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1133/26.06.2014г. на Общински съвет - Плевен О Б Я В Я В А 1.Търг с тайно надаване…

Търга за отдаване под наем публична общинска собственост - 02.10.2014 г.

599

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС,  чл.79 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решения № 1133/26.06.2014г. на Общински съвет - Плевен О Б Я В Я В А 1.Търг с тайно надаване…

Отдаване под наем на самостоятелен обект с площ 45.00 кв.м - гр.Плевен, ж.к „Дружба” I

640

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Продължаване на процедурата по публичен търг с тайно наддаване: ниви, собственост на Община Плевен в размер на 29,632 дка, находящи се в землището на с. Къшин

583

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 76, т. 3, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2  от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен…

Търг за отдаване под наем - частна общинска собственост, представляващ магазин за промишлени стоки с площ 10 кв.м. и склад с площ 60 кв.м - с.Дисевица

538

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг за отдаване под наем - публична общинска собственост, помещение с площ 12,00 кв.м - с.Радишево

595

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл.79, ал.1-4, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под наем: Преместваемо съоръжение – павилион №1 с площ 6,00 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се на ул. ”Д.Попов” №16

532

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,чл.15, ал.1, чл.76, т.1 и чл.79, ал.1, ал.2 , чл.85,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под наем: учредяване на възмездно право за поставяне на преместваемо съоръжение павилион– заведение за хранене с площ 133 кв.м. върху терен, част от уличната регулация – публична общинска собственост, находящ се на паркинг на к

615

     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2 , чл.79  и…

Публичен търг с тайно наддаване - магазин с площ 62 кв.м., находящ се на І-ви етаж в административно-търговска сграда, УПИ V, кв. 6 по плана на село Ласкар

528

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на рекламно – информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община П

552

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл.…

Публичен търг за отдаване под наем общинска собственост, представляващ язовир - с.Тученица 15.07.2014г.

534

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…