Търгове за отдаване под наем

Търг за отдаване под наем "Открит паркинг с площ 1456 кв.м./50 броя паркоместа/"

674

     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1…

Търг с тайно наддаване: Пасища и мери: с. Бохот от 11:00 часа – 1 бр. имот с площ 35,175 дка.

628

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т.1 от ЗМСМА,  чл.24, ал.3, чл.76, т.3, чл. 85, ал.1, т.2 от Наредба №7 /приета с Решение №467/21.04.2005г., изм.Решение №1366/28.07.2011г. на Общински съвет–Плевен/, чл.37п от ЗСПЗЗ, Решение…

Търг с тайно надаване:1. Бюфет за закуски в ОУ “Йордан Йовков”; 2. Методичен кабинет в ЦДГ №6 “Чучулига”; 3. Класна стая в СОУ “Хр. Смирненски” Плевен; 4. Част от физкултурен салон в УСШ Плевен

667

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН            На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл. 14, чл.79, чл.85,ал.1 от Наредба № 7 на Об С - Плевен и Решения № 796/26.09.2013г; №473/27.02.2013г и №437/31.01.2013г. на Общински съвет - Плевен…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ: Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 13.80 кв.м., находящо се на ет.2 в Автогара Плевен, пл.”Иван Миндиликов” №7

577

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен и…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - помещение с площ 235.00кв.м., представляващо фитнес център,разположено в сутеренния етаж на Стоматологична поликлиника, бул.,,Русе”№1,гр.Плевен, с АОС№31237/25.05.1998г., за срок от 5/пет/години.

669

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделска земя – пасища и мери, собственост на Община Плевен в размер на 2100,661 дка, находящи се в землището на с. Гривица.

612

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, ал. 3, чл. 76, т.3, чл.80, ал. 1 и 2, чл. 85, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен за реда…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване:Преместваемо съоръжение – павилион №4, 5, 8, 9, 10

731

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,във връзка с чл.76, т.1 и чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1,…

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ магазин с

608

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Публичен търг с тайно наддаване:1.публична общинска собственост за поставяне на рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд) - тип „Пиза” с размери 4/3 м.;2. • Част от имот – публична общинска собствност за временно и възмездно ползване на рекламно –

652

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл.…

Търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2013-2018) години на земеделска земя – пасища и мери от Общински поземлен фонд, на

604

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание  чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т.1 от ЗМСМА,  чл.24, ал.3, чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.2 от Наредба №7/приета с Решение № 467/21.04.2005 год., изм. Решение № 1366/28.07.2011  на Общински  съвет – Плевен,…

Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” по реда на Наредба за

616

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване представляващ самостоятелен обект за търговска дейност - кафе-клуб със застроена площ 84.00кв.м., разположен на първия етаж в масивна осеметажна сграда, находящ се в гр.Плевен, ул.Александър Стамболийски” №1, актуван с АОС№

551

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…