Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА 2 бр. РИЕ, ПОСТАВЕНИ НА ПОС, ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЯСЕН

549

В изпълнение на Заповед № РД 10-527/25.04.2023  год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…