Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване - за поставяне на преместваемо съоръжение

1101

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 79, ал. 1-4, чл. 85, ал.…

Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем / 30.03.2012г.

1310

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, във връзка с чл.76, т.1 ,  чл.79, ал.1 и ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА   О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно…

Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем

1221

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН            На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2 от Наредба №7 на Общински съвет - Плевен и Решение№ 081/23.02.2012г, на Общински съвет - Плевен…